MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA/ INTERNATIONAL CONFERENCE

Rzeczywistość społeczna obfituje coraz częściej w nieprzewidywalne zdarzenia, których efektem są dynamiczne zmiany zachodzące w życiu współczesnego człowieka. Próby sprostania codziennym wyzwaniom tworzą podwaliny dla nowych zjawisk powiązanych z funkcjonowaniem jednostek i społeczeństw. Wymuszają też transformacje tego, co do tej pory traktowane było, jako stabilne, trwałe i bezpieczne.

O kryzysie mówi się, jako o momencie zwrotnym, przełomowym i narzucającym stawienie czoła niespodziewanym sytuacjom. Definiuje się go również, jako uniwersalny, stały element współczesności, który może wiązać się z utratą, poczuciem zagrożenia lub stanowić wyzwanie. Doświadczanie zmian, związanych z przebudową dotychczasowych struktur konstruowanych przez ludzi, okupione jest wysiłkiem, różnorodnymi konsekwencjami i efektami prób zaadaptowania się do nowej rzeczywistości. Kryzysy wynikające z tych dążeń mogą być źródłem sukcesu dla człowieka stymulując jego rozwój i wzrost poprzez pozytywną reorganizację życia. Mogą też wiązać się z wydarzeniami, które czasowo, lub na stałe zburzą równowagę dotychczasowej egzystencji.

Rolą nauki jest przewidywanie, analizowanie i interpretowanie sytuacji kryzysowych. Przede wszystkim jednak ma ona szczególne znaczenie w formułowaniu rozwiązań wspierających ludzi w dostosowywaniu i przezwyciężaniu momentów krytycznych pojawiających się w ich życiu. Do tego właśnie chcielibyśmy zaprosić uczestników konferencji „HUMANIZACJA NAUKI JAKO ŹRÓDŁO HUMANIZACJI ŚWIATA. CZŁOWIEK W SYTUACJI ZAGROŻENIA – DOŚWIADCZANIE I REAGOWANIE”.

Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie było okazją do formułowania analiz i ocen współczesnych kryzysów czynionych z rożnych perspektyw – teoretycznych i praktycznych – stawiających człowieka w centrum tych rozważań. Dogłębna i wnikliwa ich analiza pozwoli również konstruować rekomendacje dla specjalistów i przybliżać sposoby reagowania w sytuacjach problemowych możliwe do implementowania w codzienną praktykę zawodową. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy i ekspertów z różnych branż, aby podzielili się z uczestnikami swoimi refleksjami i wiedzą na temat kryzysów, wskazując kluczowe i specyficzne dla swoich obszarów problemy związane z tematyką konferencji.

Organizatorzy

Kontakt: konferencje@passhlondyn.eu

Societal reality is increasingly abundant with unpredictable events that result in dynamic changes occurring in the life of modern people. These attempts to cope with day-to-day challenges create the foundations for new phenomena connected with the functioning of both individuals and societies. They also force transformations of what so far has been considered as stable, permanent and safe.

Crisis is said to be a turning point, a watershed moment, and one that imposes confronting unanticipated situations. It is also defined as a universal, permanent element of modern life, which can be associated with loss, a sense of threat, or a challenge. Experiencing changes, connected with reconstruction of previous structures formed by people, is connected with effort, various consequences and effects of attempts to adapt to new circumstances. These crises can be a source of success for a person stimulating his/her development and growth through a positive reorganisation of life. They can also be associated with events that temporarily or permanently upset the balance of one’ s former existence.

The role of science is to anticipate, analyse and interpret critical situations. Above all, however, it is of paramount importance in the formulation of solutions to support people in adapting to and overcoming critical moments that arise in their lives. This is what we would like to invite the participants to the conference ” THE HUMANISATION OF SCIENCE AS A SOURCE FOR THE HUMANISING OF THE WORLD. THE HUMAN IN DANGER – EXPERIENCE AND RESPONSE”.

We would like our discussion to be an opportunity to formulate analyses and evaluations of contemporary conflicts from various perspectives – theoretical and practical – that place the human being at the heart of these considerations. An in-depth and thorough analysis of these issues will also allow us to formulate recommendations for professionals and to present ways of reacting in problematic situations that can be implemented in everyday professional practice. We invite researchers and experts from various industries to participate in the conference to share with the participants their reflections and knowledge about crises, indicating the key and specific for their areas problems related to the conference theme.

Organisers

Contact: konferencje@passhlondyn.eu

Opłata

Komitet organizacyjny

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler – przewodnicząca

dr Ewa Wojtowicz – wiceprzewodnicząca

dr Marcin Jurczyk

dr Rafał Maćkowiak

mgr Michał Stańczuk

mgr Mirosław Szcześniak

Rada naukowa

prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Tetiana Dubovyk, prof.Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Kazimiera Król, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

dr hab. Krystyna Ostrowska, profesor emeritus UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr Marcin Jurczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Marek Kulesza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Kamil Kuracki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

dr Aleksandra Lukasek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

dr Rafał Maćkowiak, Uniwersytet Łódzki

dr Joanna Moleda, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Ewa Wojtowicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie