Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych PASSH. Nauki społeczne niezbędne są wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi kontakt z drugim człowiekiem. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu procesów, jakie kierują funkcjonowaniem jednostki, grupy i społeczeństwa. Przez to przyczyniają się do budowania lepszej jakości życia człowieka wśród ludzi. Dlatego też, ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk społecznych m.in. poprzez organizowane konferencje międzynarodowe oraz prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych. Wiodącymi dyscyplinami naukowymi są: psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, praca socjalna, kryminologia oraz nauki o rodzinie. Badania prowadzone przez pracowników Instytutu mają duże znaczenie praktyczne i społeczne. Zajęcia w Instytucie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, osoby z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym oraz przez praktyków – doświadczonych specjalistów poszczególnych dyscyplin. Różnorodność uzyskiwanej wiedzy daje kompetencje do pracy w wielu instytucjach oświaty
i kultury.

KADRA

Pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk – nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.

 

 

 

Iwona Miedzińska

Wykładowca akademicki z doświadczeniem w zakresie nauk przyrodniczych i przyrodniczo -społecznych. Aktywna popularyzatorka nauki i praktyki. Nie bojąca się wyzwań, zarówno na gruncie badawczym, jak i dydaktycznym. Realizująca politykę rozwoju własnego poprzez samokształcenie i kształcenie ustawiczne. Inspirująca studentów.

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1991 ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia fizyczna kompleksowa, specjalność kształtowanie i ochrona środowiska. W 2003 otrzymała tytuł doktora nauk o Ziemi,  w dyscyplinie naukowej: geografia.

W rozwoju własnym ukończyła m.in.  podyplomowe Studium Zarządzanie Projektem (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), oraz  Studium planowania przestrzennego
w samorządowej gospodarce przestrzenią miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji
, (Fundacja Rozwoju Samorządu Terytorialnego, Poznań). Współorganizowała oraz uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach.

Zawodowo związana z Instytutem Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz nieistniejącym już Instytutem Turystyki (od 2001). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. pracując na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Poznań, Pracownia Syntez Krajobrazowych, Katedra Geoekologii (1993-2018), w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu (2007-2015), w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1991-1993).

Realizowany rozwój naukowy jest zgodny z przyjętym projektem badawczym pt. Przemiany krajobrazowe przestrzeni turystycznej. Między geografią człowieka a pamięcią społeczną. Projekt ma charakter interdyscyplinarny (na pograniczu nauk geograficznych oraz społecznych).

Zainteresowania: geografia człowieka i kultury, regionalistyka, krajobrazy kulturowe – problem ich identyfikacji i interpretacji w procesach percepcji i narracji.

Publikacje naukowe (wybrane):

Monografie:

Atlas rzek i jezior Polski, Wydawnictwo Dragon, Bielsko Biała 2019, ss. 448, ISBN: 978-83-81722-56-8. (praca zbiorowa: M. Awedyk, B. Kaczor, I. Miedzińska)

Turystyka na obszarach wiejskich LGD „Dolina Wełny”. Strategie rozwoju, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2008, ISBN 978-83-89245-35-3. (A. Machnik, I. Miedzińska)

Redakcja naukowa:

Badania jakościowe w regionalistyce, praca zbiorowa pod redakcją Danuty Konieczki-Śliwińskiej i Iwony Miedzińskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 162, ISBN 978-83-63047-98-6.

Rozdziały w monografiach:

Krajobrazy zapomniane – problem niepamięci w narracji krajobrazowej, [w]: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red./ed./bearb. Justyna Budzińska, Edyta Głowacka-Sobiech, Bernadette Jonda, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 41–62, ISBN 978-83-65663-44-3.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny rzeki jako element produktu turystycznego na przykładzie doliny Warty w obszarze metropolitalnym Poznania, w: Turystyka wodna dla regionu, red. M. Prochorowicz, B. Stankiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5–12,  ISBN 978-83-7663-230-8, ISBN 978-83-7663-229-2. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Narracja w badaniach krajobrazowych, [w]: Badania jakościowe w regionalistyce, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 137–154, ISBN 978-83-63047-98-6.

Turystyka i rekreacja, [w]: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, red. prowadzący Tomasz Kaczmarek, Poznań 2016, s. 85–107, ISBN 978-83-63254-08-7. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty, [w]: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. prowadzący Tomasz Kaczmarek, Poznań 2016, s. 108–114, ISBN 978-83-63254-08-7. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Planowanie dla obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych, [w]: Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, red. Łukasz Mikuła, CBM Biblioteka aglomeracji poznańskiej Zeszyt 27, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 65–87, ISBN 978-83-7986-112-5. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Narracja w badaniach krajobrazowych, w: Badania jakościowe w regionalistyce, pod red. D. Konieczka-Śliwińska, I. Miedzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 137-154, ISBN 978-83-63047-98-6.

Rola badań terenowych w diagnozowaniu potencjału oraz określaniu kierunków rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym Poznania, w: Problemy Ekologii Krajobrazu vol. XXXIX, PAEK, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015, s. 121-127, ISSN 1899-3850 (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Tożsamościowe komponenty krajobrazu pogranicza, w: Dom otwarty/Dom zamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia [XX/XXI w.], Wydawnictwo Nauka
i Innowacje, Poznań 2014, s. 247-279, ISBN 978-83-63795-45-0.

Kultura pamięci lokalnej. Krajobraz, w: Kryzys definiensu regionalizmu, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja IV, Wyd. Instytutu Historii UAM Poznań, Poznań 2014, s. 17-30, ISBN 978-83-62047-51-1.

Planowanie krajobrazowe jako sposób kreowania marki w turystyce, kwartalnik Współczesne Zarządzanie Contemporary Management Quarterly 1/2013, s. 31-40, ISSN 1643-5494 (współautorstwo: A. Macias, I. Miedzińska)

Problem identyfikacji tożsamości miejsca w przestrzeni turystycznej, w: Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nr 419, Poznań 2012, s. 297-305, ISBN 978-83-61414-71-1.

Badania systemowe w turystyce i rekreacji, w: Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, red. A. Wartecki, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 135-161, ISBN 978-83-62662-50-0.

Natura 2000 – stymulatorem rozwoju turystyki, w: Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, red. K.  Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 91-102, ISBN 978-83-62662-73-9.

Uwarunkowania wyboru przestrzeni rekreacyjno-turystycznej osób samotnych, W: Przestrzeń turystyczna. Czynniki – Różnorodność – Zmiany, red. M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011, s. 367-375, ISBN 978-83-89502-79-7 (współautorstwo: A.  Lubowiecki-Vikuk, I. Miedzińska)

Krajobraz w podróży – miedzy identyfikacją a kreacją, [w:] Współczesne podróże kulturowe, red. Marek Kazimierczak, Poznań AWF, Seria: Monografie nr 400, Poznań 2010, s. 249-260, ISBN 978-83-61414-39-1.

Turystyka przyrodnicza – podstawy teoretyczne i determinanty rozwoju, w: Turystyka przyrodnicza, Zeszyty Naukowe PWSZ w Sulechowie, Turystyka w regionie nr (1), Sulechów 2008, s. 9-17, ISSN 1988-1246.

Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. Marek Kazimierczak, Wyd. Poznań AWF, Seria: Monografie nr 388, Poznań, pp. 196-201, ISBN 978-83-61414-09-4.

Krajobraz kulturowy jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 258, Oeconomica 49, Wyd. Naukowe AR Szczecin, Szczecin 2007, s. 123-128, ISSN 1506-1955.

Zarządzanie wiedzą a system informacji turystycznej na przykładzie Projektu ReGeo w Kozienickim Parku Krajobrazowym [w]: Informacja turystyczna, red.: Panasiuk Aleksander. Szczecin, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 2006 , Zeszyty Naukowe Nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7,  Szczecin, 2006, s. 231-235, ISSN 1640-6818.

Inne:

Lokalne grupy działania – impulsem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, Przegląd Wielkopolski 2019, Nr 4 (126), s. 17–26. (współautorstwo: R. Hoffmann, I. Miedzińska)

Kopiec Wolności w Poznaniu, Przegląd Wielkopolski 2018, Nr 4 (122), s. 39–47.

Varia:

Współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań – członek zespołu eksperckiego Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP). Współautorka rozdziału: Funkcje turystyczne (5.2.1. Turystyka i rekreacja, oraz 5.2.2. Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty). Opracowanie w formie elektronicznej, dostęp: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty/# )

Członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Wielkopolskiego”, kwartalnika Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Redaktor prowadząca numerów tematycznych poświęconych turystyce przyrodniczej i kulturowej.

W ramach Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych współorganizatorka i koordynatorka grupy tematycznej: Grupa 01. Badania jakościowe w regionalistyce (2015, Poznań). Publikacja:  Badania jakościowe w regionalistyce.

Współpraca w projekcie niemiecko-polskim Dom otwarty/Dom zamknięty. Mity i symbole pograniczy. Europa Środkowo-Wschodnia. Efektem współpracy jest udział w seminariach tematycznych oraz publikacje (2014).

Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich prac dyplomowych:

2013 – w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki, dwa pierwsze miejsca zajęły magistrantki [AWF Poznań]: I miejsce otrzymała Ewelina Olejniczak za pracę magisterską pt. Genius loci jako atrakcja turystyczna w krajobrazie historycznym. Case study – Żydzi w Lesznie. II miejsce otrzymała Natalia Majchrzak – za pracę magisterską pt. Rezerwat Meteoryt Morasko, jako potencjalny produkt turystyczny. Proces rekrutacji konkursowej pozytywnie przeszła również praca magisterska Marty Babuchowskiej, pt. Krajobraz sportowy jako atrakcja turystyczna w opinii członków Szkolnego Klubu Sportowego „Jantar” w Racocie.

2011 – Dorota Tyrakowska (Foltyn) zwyciężczyni konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem, praca magisterska [AWF Poznań] pt. Nadrzeczna przestrzeń turystyczna rzeki Warty w granicach miasta Śrem w opinii mieszkańców.

Nagrody/wyróżnienia

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rok 2017 r. za współautorstwo Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP) opracowaną przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu.

Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Turystyki, Minister Gospodarki i Pracy (2005).

Kontakt: iwona.miedzinska@passhlondyn.eu

dr Ewa Wojtowicz – dr nauk humanistycznych, psycholog, terapeuta EMDR, coach (ICC), tutor.  Trener i wykładowca z zakresu rozwoju tzw „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w edukacji i biznesie. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim stażem na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktualnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Polish Academy of Social Sciencies and Humanities w Londynie (PASSH). Organizator procesów dydaktycznych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi na stanowiskach dziekana Wydziału Psychologii, prodziekana i pełnomocnika dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii, kierownika merytorycznego specjalności, kierownika studiów podyplomowych czy opiekuna praktyk. Koordynator projektu Erasmus+ w PASSH rozwijającego kompetencje dydaktyczne nauczycieli polonijnych.

Jako psycholog prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. Pracowała z osobami doznającymi przemocy i chorymi onkologicznie, a aktualnie prowadzi konsultacje psychologiczne skierowane głównie do osób w kryzysach, chcących podnieść jakość relacji interpersonalnych i dbających zadowolenie z pracy zawodowej. Była również koordynatorem ds. rozwoju personalnego realizując projekt wspierający doskonalenie funkcjonowania organizacji. Prowadzi konsultacje i szkolenia zorientowane na rozwój osobisty i wykorzystanie umiejętności psychologicznych w codziennych zadaniach zawodowych. Przez ponad 12 lat realizowała zadania doradcy zawodowego skierowane do różnych odbiorców oraz szkolenia dla uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych. Współpracowała przy dwóch projektach gier komputerowych dla dzieci i młodzieży z zakresu orientacji zawodowej.

Ukończyła szereg szkół i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe min. Szkoła Trenerów Biznesu (certyfikat trenera biznesu, Grupa SET), Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (IPZ), Studium Psychoterapii Psychodynamicznej (kurs wstępny, KCP), Terapia EMDR, TSR (I stopień). Poszerza również swoje kompetencje w obszarze zarządzania i pedagogiki na uczestnicząc w studiach podyplomowych: Zarządzanie w biznesie (WSNP), Zarządzanie w Oświacie (WSNP) czy Doradztwo Zawodowe (WSNP).

Kontakt:

ewa.wojtowicz@passhlondyn.eu

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej a później Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie – tam pobierała nauki z pedagogiki, edukacji elementarnej i psychologii. Pogłębiała swoją wiedzę i rozwijała umiejętności nauczycielskie i terapeutyczne w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ( oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna). Jakość swojej pracy oceniała jako certyfikowany Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Atrakcyjność tworzonych materiałów ułatwiał jej ukończony kurs „Mentor Multimedialny –Zawód Przyszłości”. Lider zmian
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- po szkoleniach MEN w Warszawie. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – pedagogika specjalna, coaching i tutoring w edukacji. Wieloletni organizator procesu kształcenia jako dyrektor placówek oświatowych : przedszkolnych i szkolnych.

OBECNIE: Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog wszkole podstawowej i średniej. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.  Trener i szkoleniowiec rad pedagogicznych, realizator Grantów Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Autorka materiałów szkoleniowych. Trener wiodący i doradca w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” 2018/2019, trener wiodący i doradca indywidualny
w projekcie „ Forum kadry wspomagania oświaty” 2019/2020

Kontakt: miroslawa.lipka@passhlondyn.eu

Artysta: filmowiec i muzyk; producent, ekonomista. Członek ZAiKS i STOART, a także VITAE Realising the Potential of Researchers.

Obecnie doktorant Kulturoznawstwa w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

W latach 2018-2020 asystent w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) oraz kierownik i pomysłodawca studiów Produkcja Filmowa w PUNO.

Edukator międzykulturowy. Specjalista neuroakustycznych treningów słuchowych, wykorzystujących indywidualnie przygotowaną i przetworzoną muzykę do zwiększania potencjału i kreatywności człowieka.

Absolwent studiów podyplomowych Organizacja Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie pełnił w latach 2014-2016 funkcję starosty grupy. Ukończył magisterskie studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (1996-2001). Uczęszczał także do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie saksofonu.

Zawodowo związany od ponad 20 lat z firmą Willson & Brown, gdzie promuje marki, znajdując rozwiązania z pogranicza sztuki i reklamy.

OBSZARY BADAWCZE

 • Współczesna kultura popularna, kultura alternatywna, subkultury młodzieżowe.
 • Proces twórczy człowieka w warunkach współczesnych i jego socjokulturowe determinanty z uwzględnieniem rozwoju artystycznego oraz rozmaitych czynników wpływających na stan umysłu artysty. Moment powstawania świadomości twórczej, z uwzględnieniem wychowania, socjalizacji, procesu kształtowania się osobowości, dorastania. Badanie wielowymiarowego problemu tożsamości twórcy. Analiza wpływu takich czynników, jak: moda, presja instytucjonalna, komercjalizacja, inspiracje kulturą zachodnią.
 • Zjawisko samofolkloryzacji w polskiej muzyce popularnej. Ewolucja i historyczne źródła folkloryzmu.
 • Przestrzeń audiowizualna.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1138885
https://www.polskirock.eu/mariusz-rutczynski,1,5716,muzyk.html

 • Filmy fabularne, dokumentalne i etiudy filmowe: „To tu to tam” (2002) – muzyka; „Bo tak” (2015) – kierownictwo produkcji, udźwiękowienie; „Wrócić nie wrócić” (2016) – reżyseria, ADR, montaż, postprodukcja dźwięku; „Dziewczyny” (2017) – koproducent, ADR, konsultacja muzyczna; „Tato” (2017) – współpraca produkcyjna; „Pustkowie” (2017) – pomoc na planie w pionie produkcyjnym; „Moja skóra” (2018) – producent, kierownik produkcji, ADR; „Krysia, łączniczka AK” (2018-obecnie) – producent, kierownictwo produkcji, udźwiękowienie; „Brożek” (2018-obecnie) – producent.
 • Muzyka: autor tekstów, muzyki oraz producent teledysków – kolaży wyobraźni w autorskim projekcie Pan Profeska (1998-obecnie) oraz teledysku literackiego „Kawałek wody” wg twórczości Macieja Malickiego – w roli pisarza Adam Ferency (2002); saksofonista-aktor w teledysku Piotra Fronczewskiego „Toczy się życie” (1998), producent muzyczny płyty Alfred Schreyer Trio (2012), muzyk sesyjny w projektach zespołów: Partia (1998, 1999), Pan Profeska (2008-obecnie), Marabut (2017-obecnie), Iraas Band (2018).
 • Współtwórca i lider zespołu Pan Profeska. W 1999 roku nagrania zespołu zostały wydane przez miesięcznik „Machina” na kompilacji „Polska młodzież gra i śpiewa funk, czyli upojne Lato” oraz na kompilacji „Skadanka, czyli ska po polsku”. W roku 2001 dwa utwory grupy znalazły się na składance „Pol-SKA Norma vol. 1” wydanej przez szczecińską wytwórnię Rock’n’roller. W latach 2001-2003 zespół skomponował muzykę do filmu Lecha Mackiewicza „To tu, to tam” prezentowanego m.in. na Festiwalu Filmowym Gdynia 2002 oraz zaproponował jedną z interpretacji hymnu na składance „Jak zwyciężać mamy… Polscy artyści w hołdzie Mazurkowi Dąbrowskiego” (wyd. „Dziennik Życie”,  nakład: 70 tys. egz.). W piosence gościnnie wystąpiła wokalistka Paulina Pospieszalska oraz puzonista Zoltan Kiss. Przez kilkanaście lat historii grupy utwory zespołu Pan Profeska zostały wydane na ok. 10 różnych kompilacjach muzycznych. Ze względu na rozbudowany skład z sekcją dętą, kształtującą charakterystyczne brzmienie, otoczkę tekstową z teatralnością wypowiedzi, zespół stał się prekursorem nadwiślańskiego odłamu muzyki ska. W 2008 roku powstała płyta „Pan Profeska” (prod. GPP). W 2009 roku zespół wydał minialbum (EP) „Lato”.
 • Spektakle i festiwale multimedialne: widowisko teatralno-plastyczne Norblin Fabryka Snów Imienia Zantmana inspirowane tekstami W. Gombrowicza (2005) – muzyk, saksofon altowy (wykonanie utworu Louisa Armstronga „When the saints go marching”), realizator elementów scenografii; Festiwal Awangardy Muzyczno-Teatralnej Era Schaeffera (2010-2017) – wsparcie organizacyjne, współpraca w pionach produkcyjnym oraz operatorskim.
 • Koncerty: m.in. Teatr Tęcza – Warszawa, Riviera Remont – Warszawa, Festiwal Afryka Klub Odnowa – Toruń, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Klub Politechniki Warszawskiej Stodoła, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Nowy Sącz, Centrum Kultury Zamek – Wrocław, Stereo Krogs – Łódź, Biblioteka Elbląska – Elbląg, Fabryka Trzciny – Warszawa.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

https://passhlondyn.academia.edu/MariuszRutczynski

https://orcid.org/0000-0003-2973-0464

Konferencje naukowe – wystąpienia

 • 2018, 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, referat: Najnowsze badania naukowe dotyczące dwujęzyczności i dwukulturowości.
 • 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa – Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Urodzeni w latach 60., 70., 80., 90. – kto i jak schwyta alternatywnego rajskiego ptaka w dżungli globalnego bagna. Perspektywa artysty.
 • 2019, 5th International Conference – Andalusian Symposia on Slavic Studies GranSlavic 2019, University of Granada, referat: Education through film.
 • 2019, Ogólnopolska konferencja naukowa – Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Polskie lato miłości.
 • 2019, II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju – Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, referat: Od inspiracji do realizacji – proces powstawania filmu krótkometrażowego.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat: Żołnierze, tułacze, emigranci – tropami pewnej rodziny.
 • 2020, I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Trening kompetencji międzykulturowych w ujęciu Miltona Benetta.

Obsługa medialna wydarzeń naukowych

 • Cykl seminariów Kwiaty i korzenie organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2017/2018, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: prof. Karol Modzelewski, prof. Andrzej Friszke, prof. Wiesław Władyka, Marian Turski, Petr Pithart – realizacja i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna.
 • Cykl seminariów Artyści organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2018/2019, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: Maria Peszek, Katarzyna Nosowska, Zygmunt Staszczyk, Tomasz Lipiński, Zbigniew Hołdys, Krzysztof Skiba, Paweł Sołtys, Łukasz Rostkowski, Sławomir Wierzcholski, Arkadiusz Jakubik – realizacja i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna, współpraca przy publikacji powstałej na podstawie zarejestrowanych materiałów (2019-obecnie)
 • Cykl seminariów Pisarze organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2019/2020, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: Krzysztof Varga, Wiesław Myśliwski, Mariusz Czubaj, Sylwia Chutnik) – realizacja filmowa i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna.

Konferencje naukowe – uczestnictwo

 • 2017, Filozofia i film. Światowy dzień filozofii UNESCO, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 2018, Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa.
 • 2018, I Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa
 • 2018, London Tech Week, London, Wielka Brytania.
 • 2018, Sciene: Polish Perspectives, Oxford, Wielka Brytania.
 • 2019, The Polish-British Belvedere Forum, Warszawa.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego w 50. Rocznicę śmierci poety, Londyn, Wielka Brytania.
 • 2019, 2nd Polish-British Science Forum, Ambasada RP w Londynie, Wielka Brytania.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa PUNO: 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie, Londyn, Wielka Brytania.

Publikacje naukowe

 • M. Rutczyński, Urodzeni w latach 60., 70., 80., 90. – kto i jak schwyta alternatywnego rajskiego ptaka w dżungli globalnego bagna. Perspektywa badacza i artysty. [w:] Miejsca oporu. O Kontrkulturach kultury polskiej, W. Kuligowski (ed.), Biblioteka Czasu Kultury, tom 48, 2018.
 • M. Plata, M. Rutczyński, Film as an Educational Resource. [w:] Mundo Eslavo, No 19 (2020).
 • M. Rutczyński, Melioracje Kultury [w:] monografia pokonferencyjna Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – w druku.

ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

Zdobywca licznych nagród branżowych (2006-2016) za realizacje projektów w zakresie designu i innowacji: Kreatura Polska, OOH Polska, Popay Poland, Popay Paris Awards, Popay Czechy, Popay Rosja (Moskwa), Superstar Deutschland (Dusseldorf, Frankfurt), Zlatá Koruna.

Kontakt: mariusz.rutczynski@passhlondyn.eu