Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych PASSH. Nauki społeczne niezbędne są wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi kontakt z drugim człowiekiem. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu procesów, jakie kierują funkcjonowaniem jednostki, grupy i społeczeństwa. Przez to przyczyniają się do budowania lepszej jakości życia człowieka wśród ludzi. Dlatego też, ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk społecznych m.in. poprzez organizowane konferencje międzynarodowe oraz prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych. Wiodącymi dyscyplinami naukowymi są: psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, praca socjalna, kryminologia oraz nauki o rodzinie. Badania prowadzone przez pracowników Instytutu mają duże znaczenie praktyczne i społeczne. Zajęcia w Instytucie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, osoby z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym oraz przez praktyków – doświadczonych specjalistów poszczególnych dyscyplin. Różnorodność uzyskiwanej wiedzy daje kompetencje do pracy w wielu instytucjach oświaty
i kultury.

KADRA

Absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja ukończył w 2008 roku. Tytuł doktora Nauk Społecznych w dyscyplinie Pedagogika otrzymał w roku 2019 w Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie. W latach 2019-2020 adiunkt w Zakładzie Psychologii Stosowanej Instytutu Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. W latach 2014-2018 asystent w tymże zakładzie. W latach 2019-2020 wychowawca w zakładzie penitencjarnym dla nieletnich w Wielkiej Brytanii (Oakhill Secure Training Centre). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z dziećmi i dorosłymi wykazującymi zaburzenia psychiczne. Uzyskał brytyjski status wykwalifikowanego nauczyciela przydzielony przez Ministerstwo Edukacji w Wielkiej Brytanii – Qualified Teacher Status (QTS Certificate). W ramach pracy kuratora społecznego współpracował z Northamptonshire Youth Offending Service (2016-2019), w którym jako członek działu opieki nad nieletnim i jego rodziną zajmowałem się sprawowaniem pieczy nad nieletnimi bezpośrednio skierowanymi przez sąd na okres próby. W latach 2008-2009 r. odbył przygotowanie zawodowe w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu. Redaktor naczelny czasopisma Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych PASSH.

Zainteresowania naukowe: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, instytucjonalny wymiar procesu resocjalizacji, zjawisko agresywności wśród nieletnich, zaburzenia zachowania w okresie adolescencji, trudne sytuacje społeczne w życiu młodzieży, formy oraz nasilenie zjawiska patologii społecznych, metodologia nauk społecznych.

Certyfikaty i dyplomy zawodowe

 • Qualified Teacher Status (QTS), Department for Education UK, Teacher Reference Number: 1656258, England 2015;
 • NVQ 3: Diploma for Residential Childcare, National Vocational Qualifications, Child Care Company, England 2019;
 • SVQ 2: Diploma for Health and Social Care, Scottish Vocational Qualifications, Scotland 2011.

Realizowane / zrealizowane projekty badawcze

 • 2016: Formy oraz nasilenie nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży.
 • 2015: Uwarunkowania zachowań naruszających normy prawne i społeczne wśród nieletnich oraz młodzieży ponadgimnazjalnej w świetle ogólnej teorii napięcia R. Agnew.
 • 2015: Formy oraz nasilenie zachowań agresywnych wśród nieletnich oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • 2016: Formy oraz nasilenie zachowań lękowych wśród młodzieży.
 • 2015: Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • 2015: Poziom agresji i lęku wśród osadzonych recydywistów oraz pierwszy raz karanych.
 • 2015: Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • 2008: Aktywizująca i relaksująca rola muzyki a zachowania manifestowane przez nieletnie sprawczynie czynów karalnych.

Rozdziały w monografiach

Jurczyk, M. (2019). Przejawy oraz nasilenie poziomu agresji, gniewu i wrogości wśród młodzieży licealnej – raport z badań, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.). Agresja w szkole (wyd. 2, 309-322). Wydawnictwo Difin.

Ważniejsze publikacje naukowe

Jurczyk, M. (2020). Przejawy oraz nasilenie lęku wśród młodzieży naruszającej normy prawne oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych: raport z badań. Seminare. Poszukiwania naukowe, 41(2), 99-114. http://doi.org/10.21852/sem.2020.2.07
 
Jurczyk, M., Lalak, D. (2020). Aggressive and delinquent behavior among youth: An empirical study in Poland. Violence and Gender, 7(3). https://doi.org/10.1089/vio.2019.0065
 

Jurczyk, M. & Lalak, D. (2019). Agresywność młodzieży a negatywne zdarzenia życiowe w świetle badań porównawczych młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych i licealistów. Resocjalizacja Polska. Polish Journal of Social Rehabilitation, 18, 207-228. https://doi.org/10.22432/pjsr2019.17.01

Jurczyk, M. (2019). Przestępczość nieletnich w myśl ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Archiwum Kryminologii: Statystyki Przestępczości, Więzienia w Polsce, XLI(2), 153-203. https://doi.org/10.7420/AK2019P

Jurczyk, M. & Jędryszek-Geisler, A. (2019). Orzecznictwo kary śmierci jako element polityki karnej w wybranych państwach świata na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, 3(7), 65-87.

Jurczyk, M. (2018). Relacje między agresywnością a poczuciem napięcia, kontrolą społeczną i kontaktami w środowisku przestępczym wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Psychologia Wychowawcza, 56(70), 42-62. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8281

Jurczyk, M. (2017). Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zachowań dewiacyjnych u dzieci i młodzieży. Pedagogika Rodziny, Family Pedagogy, 7(3), 7-17.

Jędryszek, A. & Jurczyk, M. (2017). Poczucie lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 95, 61-77.

Jurczyk, M. (2016). Klimatyczne uwarunkowania zachowań przestępczych i agresywnych. Nauczyciel i Szkoła, 1(59), 207-230.

Jurczyk, M. (2016). Aktywizująca i relaksująca rola muzyki a zachowania manifestowane przez nieletnie sprawczynie czynów karalnych. Wychowanie na co Dzień, 4(259), 17-25.

Jędryszek, A. & Jurczyk, M. (2016). Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce i Anglii. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 19, 2(74), 109-121.

Jurczyk, M. (2016). O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6(551), 50-54.

Jurczyk, M. (2016). Anomia i dewiacja w perspektywie oceny współczesnej rzeczywistości społecznej. Polityka Społeczna, 3(504), 24-28.

Jurczyk. M. (2016). Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych. Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS, 19(28), 57-70.

Jędryszek A. & Jurczyk, M. (2014). Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 5, 69-75.

Jędryszek A. & Jurczyk M. (2014). Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 2, 78-84.

Jurczyk M. (2013). Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu w kontekście zakłóceń układu ekologicznego. Journal of Ecology and Health, 2(96), 91-99.

Artykuły popularnonaukowe

Jurczyk, M. (2019). Biblioterapia: Jak książka może wychować dziecko? Tydzień Polski, Londyn 29 marca 2019, 24.

Jurczyk, M. (2013). O istotności wychowania kompensacyjno-opiekuńczego. Hejnał Oświatowy, 11, 18-20.

Jurczyk, M. (2011). Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie. Opieka Wychowanie Terapia, 1-2, 33-35.

Jurczyk, M. (2011). Ocena poziomu agresywności „przestępczych dziewcząt” według IPSA (analiza wyników badań własnych). Opieka Wychowanie Terapia, 1/2, 5-8.

Jurczyk, M. (2011). Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3/4, 31-34.

Jurczyk, M. (2007). Dogoterapia w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Opieka Wychowanie Terapia, 3/4, 37-38.

Recenzje

Recenzja książki Danuty Boreckiej-Biernat, Pawła Kurtka, Agaty Woźniak-Krakowian pod tytułem „Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 41(1), s. 149-151, DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2020.1.13

Recenzja książki Małgorzaty H. Kowalczyk, Małgorzaty Fopka-Kowalczyk, Krzysztofa Rubacha, pt. „Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ISBN 978-83-231-3698-9. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 40(3), 233-237, http://doi.org/10.21852/sem.2019.3.21

Recenzja książki pod redakcją Grzegorza Kudlaka pt. „Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization, 2017, t. 33-34, s. 105-113. ISSN 0138-0591

Recenzja książki Jacka Bylicy pt. „Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization, 2014, t. 24, s. 215-224. ISSN 0138-0591

Recenzja książki Tomasza Janusza Wacha pt. „Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization, 2015, t. 26, ss. 119-125.  ISSN 0138-0591

Recenzja książki Zdzisława Bartkowicza „Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, Psychologia Wychowawcza, 2014, 48/6, ss. 182-188. ISSN 0033-2860

Recenzja książki Andrzeja Augustynka pt. „Psychopatologia człowieka dorosłego”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, Czasopismo Psychologiczne, 21/2, 2015, ss. 312-314. ISSN 1425-6460

Sprawozdania

Jurczyk, M. (2015). Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie pt. „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii” (Londyn, 12-13 kwietnia 2014), Seminare. Poszukiwania naukowe, 36(2), 213-218.

Członkostwo

 • International Society for Research on Aggression.
 • The International Corrections and Prisons Association

Recenzent

 • Crime & Delinquency
 • Psychologia Wychowawcza
 • Seminare. Poszukiwania Naukowe

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0099-4730

Kontakt: marcin.jurczyk@passhlondyn.eu

Pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk – nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.

 

 

 

Iwona Miedzińska

Wykładowca akademicki z doświadczeniem w zakresie nauk przyrodniczych i przyrodniczo -społecznych. Aktywna popularyzatorka nauki i praktyki. Nie bojąca się wyzwań, zarówno na gruncie badawczym, jak i dydaktycznym. Realizująca politykę rozwoju własnego poprzez samokształcenie i kształcenie ustawiczne. Inspirująca studentów.

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1991 ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia fizyczna kompleksowa, specjalność kształtowanie i ochrona środowiska. W 2003 otrzymała tytuł doktora nauk o Ziemi,  w dyscyplinie naukowej: geografia.

W rozwoju własnym ukończyła m.in.  podyplomowe Studium Zarządzanie Projektem (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), oraz  Studium planowania przestrzennego
w samorządowej gospodarce przestrzenią miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji
, (Fundacja Rozwoju Samorządu Terytorialnego, Poznań). Współorganizowała oraz uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach.

Zawodowo związana z Instytutem Lingwistyki Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz nieistniejącym już Instytutem Turystyki (od 2001). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. pracując na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Poznań, Pracownia Syntez Krajobrazowych, Katedra Geoekologii (1993-2018), w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu (2007-2015), w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1991-1993).

Realizowany rozwój naukowy jest zgodny z przyjętym projektem badawczym pt. Przemiany krajobrazowe przestrzeni turystycznej. Między geografią człowieka a pamięcią społeczną. Projekt ma charakter interdyscyplinarny (na pograniczu nauk geograficznych oraz społecznych).

Zainteresowania: geografia człowieka i kultury, regionalistyka, krajobrazy kulturowe – problem ich identyfikacji i interpretacji w procesach percepcji i narracji.

Publikacje naukowe (wybrane):

Monografie:

Atlas rzek i jezior Polski, Wydawnictwo Dragon, Bielsko Biała 2019, ss. 448, ISBN: 978-83-81722-56-8. (praca zbiorowa: M. Awedyk, B. Kaczor, I. Miedzińska)

Turystyka na obszarach wiejskich LGD „Dolina Wełny”. Strategie rozwoju, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2008, ISBN 978-83-89245-35-3. (A. Machnik, I. Miedzińska)

Redakcja naukowa:

Badania jakościowe w regionalistyce, praca zbiorowa pod redakcją Danuty Konieczki-Śliwińskiej i Iwony Miedzińskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 162, ISBN 978-83-63047-98-6.

Rozdziały w monografiach:

Krajobrazy zapomniane – problem niepamięci w narracji krajobrazowej, [w]: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red./ed./bearb. Justyna Budzińska, Edyta Głowacka-Sobiech, Bernadette Jonda, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 41–62, ISBN 978-83-65663-44-3.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny rzeki jako element produktu turystycznego na przykładzie doliny Warty w obszarze metropolitalnym Poznania, w: Turystyka wodna dla regionu, red. M. Prochorowicz, B. Stankiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 5–12,  ISBN 978-83-7663-230-8, ISBN 978-83-7663-229-2. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Narracja w badaniach krajobrazowych, [w]: Badania jakościowe w regionalistyce, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 137–154, ISBN 978-83-63047-98-6.

Turystyka i rekreacja, [w]: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, red. prowadzący Tomasz Kaczmarek, Poznań 2016, s. 85–107, ISBN 978-83-63254-08-7. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty, [w]: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. prowadzący Tomasz Kaczmarek, Poznań 2016, s. 108–114, ISBN 978-83-63254-08-7. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Planowanie dla obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych, [w]: Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, red. Łukasz Mikuła, CBM Biblioteka aglomeracji poznańskiej Zeszyt 27, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 65–87, ISBN 978-83-7986-112-5. (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Narracja w badaniach krajobrazowych, w: Badania jakościowe w regionalistyce, pod red. D. Konieczka-Śliwińska, I. Miedzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 137-154, ISBN 978-83-63047-98-6.

Rola badań terenowych w diagnozowaniu potencjału oraz określaniu kierunków rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym Poznania, w: Problemy Ekologii Krajobrazu vol. XXXIX, PAEK, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015, s. 121-127, ISSN 1899-3850 (współautorstwo: S. Bródka, I. Miedzińska)

Tożsamościowe komponenty krajobrazu pogranicza, w: Dom otwarty/Dom zamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia [XX/XXI w.], Wydawnictwo Nauka
i Innowacje, Poznań 2014, s. 247-279, ISBN 978-83-63795-45-0.

Kultura pamięci lokalnej. Krajobraz, w: Kryzys definiensu regionalizmu, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja IV, Wyd. Instytutu Historii UAM Poznań, Poznań 2014, s. 17-30, ISBN 978-83-62047-51-1.

Planowanie krajobrazowe jako sposób kreowania marki w turystyce, kwartalnik Współczesne Zarządzanie Contemporary Management Quarterly 1/2013, s. 31-40, ISSN 1643-5494 (współautorstwo: A. Macias, I. Miedzińska)

Problem identyfikacji tożsamości miejsca w przestrzeni turystycznej, w: Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nr 419, Poznań 2012, s. 297-305, ISBN 978-83-61414-71-1.

Badania systemowe w turystyce i rekreacji, w: Vademecum menedżera turystyki i rekreacji, red. A. Wartecki, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 135-161, ISBN 978-83-62662-50-0.

Natura 2000 – stymulatorem rozwoju turystyki, w: Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, red. K.  Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 91-102, ISBN 978-83-62662-73-9.

Uwarunkowania wyboru przestrzeni rekreacyjno-turystycznej osób samotnych, W: Przestrzeń turystyczna. Czynniki – Różnorodność – Zmiany, red. M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011, s. 367-375, ISBN 978-83-89502-79-7 (współautorstwo: A.  Lubowiecki-Vikuk, I. Miedzińska)

Krajobraz w podróży – miedzy identyfikacją a kreacją, [w:] Współczesne podróże kulturowe, red. Marek Kazimierczak, Poznań AWF, Seria: Monografie nr 400, Poznań 2010, s. 249-260, ISBN 978-83-61414-39-1.

Turystyka przyrodnicza – podstawy teoretyczne i determinanty rozwoju, w: Turystyka przyrodnicza, Zeszyty Naukowe PWSZ w Sulechowie, Turystyka w regionie nr (1), Sulechów 2008, s. 9-17, ISSN 1988-1246.

Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. Marek Kazimierczak, Wyd. Poznań AWF, Seria: Monografie nr 388, Poznań, pp. 196-201, ISBN 978-83-61414-09-4.

Krajobraz kulturowy jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 258, Oeconomica 49, Wyd. Naukowe AR Szczecin, Szczecin 2007, s. 123-128, ISSN 1506-1955.

Zarządzanie wiedzą a system informacji turystycznej na przykładzie Projektu ReGeo w Kozienickim Parku Krajobrazowym [w]: Informacja turystyczna, red.: Panasiuk Aleksander. Szczecin, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 2006 , Zeszyty Naukowe Nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7,  Szczecin, 2006, s. 231-235, ISSN 1640-6818.

Inne:

Lokalne grupy działania – impulsem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, Przegląd Wielkopolski 2019, Nr 4 (126), s. 17–26. (współautorstwo: R. Hoffmann, I. Miedzińska)

Kopiec Wolności w Poznaniu, Przegląd Wielkopolski 2018, Nr 4 (122), s. 39–47.

Varia:

Współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań – członek zespołu eksperckiego Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP). Współautorka rozdziału: Funkcje turystyczne (5.2.1. Turystyka i rekreacja, oraz 5.2.2. Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty). Opracowanie w formie elektronicznej, dostęp: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty/# )

Członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Wielkopolskiego”, kwartalnika Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Redaktor prowadząca numerów tematycznych poświęconych turystyce przyrodniczej i kulturowej.

W ramach Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych współorganizatorka i koordynatorka grupy tematycznej: Grupa 01. Badania jakościowe w regionalistyce (2015, Poznań). Publikacja:  Badania jakościowe w regionalistyce.

Współpraca w projekcie niemiecko-polskim Dom otwarty/Dom zamknięty. Mity i symbole pograniczy. Europa Środkowo-Wschodnia. Efektem współpracy jest udział w seminariach tematycznych oraz publikacje (2014).

Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich prac dyplomowych:

2013 – w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki, dwa pierwsze miejsca zajęły magistrantki [AWF Poznań]: I miejsce otrzymała Ewelina Olejniczak za pracę magisterską pt. Genius loci jako atrakcja turystyczna w krajobrazie historycznym. Case study – Żydzi w Lesznie. II miejsce otrzymała Natalia Majchrzak – za pracę magisterską pt. Rezerwat Meteoryt Morasko, jako potencjalny produkt turystyczny. Proces rekrutacji konkursowej pozytywnie przeszła również praca magisterska Marty Babuchowskiej, pt. Krajobraz sportowy jako atrakcja turystyczna w opinii członków Szkolnego Klubu Sportowego „Jantar” w Racocie.

2011 – Dorota Tyrakowska (Foltyn) zwyciężczyni konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem, praca magisterska [AWF Poznań] pt. Nadrzeczna przestrzeń turystyczna rzeki Warty w granicach miasta Śrem w opinii mieszkańców.

Nagrody/wyróżnienia

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rok 2017 r. za współautorstwo Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP) opracowaną przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu.

Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Turystyki, Minister Gospodarki i Pracy (2005).

Kontakt: iwona.miedzinska@passhlondyn.eu

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2011 – 2020 wykładowca Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz osadzonymi w zakładach karnych. Od 2010 roku zajmuje się kształceniem nauczycieli między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Członkini rad programowych i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji  naukowych.   Prowadzi obecnie kilkadziesiąt prac magisterskich z zakresu psychologii i pedagogiki.

Zainteresowania naukowe: W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii pracy i organizacji, psychologii osobowości, psychologii wychowawczej, psychologii międzykulturowej.

Ważniejsze publikacje naukowe

Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2019). Orzecznictwo kary śmierci jako element polityki karnej w wybranych państwach świata na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe PUNO, 7, 65-87.

Jędryszek-Geisler, A., Izdebski, P. (2019). Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli. Edukacja, 2019, 1(148), 20-39.

Jędryszek-Geisler, A., Izdebski, P. (2018). Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe. Edukacja, 2018, 1(144), 106–117.

Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2017). Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 95(2), 62-77.

Jędryszek, A., Jurczyk, M. (2016). Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce
i Anglii. Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja, 2(74), 109-121.

Jędryszek-Geisler, A. (2015). Biologiczne uwarunkowania agresji. Wychowawca, 2(265),
22-27

Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce
i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 5, 69-75

Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Wypalenie zawodowe wśród pracowników pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 2, 78-84.

Jędryszek-Geisler, A. (2014). Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  a ich aktywizacja zawodowa. Praca Socjalna, 1, 61-69.

Jędryszek-Geisler, A. (2012). Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Raport z badań. Wychowanie na co dzień, 12, 18-20.

Jędryszek-Geisler, A. (2011). Biologiczne uwarunkowania uzależnień. Wychowanie na co dzień, 10/11, 6-8.

Jędryszek-Geisler, A. (2011). Przechowalnia bagażu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 52-53.

Jędryszek-Geisler, A. (2011). Szkoła w placówce resocjalizacyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 57-. Warszawa 2011, str. 57-58.

Jędryszek-Geisler, A. (2011). Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 30-34.

Jędryszek-Geisler, A. (2011). O umieszczaniu dzieci w MOW. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 55-56.

Jędryszek-Geisler, A.(2010). Zrozumieć trudnego ucznia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 49-51.

Jędryszek-Geisler, A. (2010). Uczeń z dysgrafią. Życie Szkoły, 9, 39-41.

Jędryszek-Geisler, A. (2010). Wyrównywanie zaległości szkolnych wychowanków MOW. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 43-44.

Jędryszek-Geisler, A. (2010). O empatii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 51-52.

Jędryszek-Geisler, A. (2009). Drapieżnicy działający w społeczeństwie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 15-18.

Recenzent

 • Psychologia Wychowawcza
 • W latach 2014-2019 koordynator działu psychologicznego w Tygodniu Polskim w Londynie.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8360-8622

Kontakt: aleksandra.jedryszek@passhlondyn.eu

Tytuł zawodowy magistra psychologii i stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Uniwersytet SWPS). Trener i wykładowca akademicki z zakresu rozwoju tzw „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Jako psycholog prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu.  Najczęściej pracuje z klientami w kryzysie zawodowym, poszukującymi zmian w karierze lub pragnącymi rozwijać kompetencje specjalistyczne i menedżerskie. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Praktyczne doświadczenie zdobywała również na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego
i doradcy zawodowego. Realizowała różne zadania z zakresu zastosowań psychologii w kształtowaniu skuteczności osobistej i zarządzaniu karierą. Współpracowała przy dwóch projektach gier komputerowych z zakresu orientacji zawodowej. Jest prezesem fundacji Instytut Psychologii i Psychoterapii zajmującej się edukacją psychologiczną i świadczeniem usług psychologicznych. Od 2002 roku współpracuje z uczelniami wyższym – państwowymi i prywatnymi – w zakresie dydaktyki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Problematyka prowadzonych przez nią zajęć koncentruje się na praktycznych zastosowaniach psychologii pracy i biznesu, pomocy psychologicznej i kształtowaniu kompetencji psychologicznych (również wśród osób bez wykształcenia psychologicznego). Pełniła funkcję dziekana wydziału psychologii, kierownika ds. zapewniania jakości kształcenia, kierownika merytorycznego specjalności (psychologia sytuacji kryzysowych i psychologia
w biznesie i zarządzaniu) i studiów podyplomowych dotyczących tematyki zastosowań psychologii w biznesie. Była recenzentem współpracującym czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i współpracuje z dwoma uczelniami: Szkołą Główną Handlową
w Warszawie oraz Wyższa Szkołą Handlową w Radomiu.  Ukończyła również szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje m.in. International Coaching Community, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopnia, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, Szkoła Trenerów Biznesu Grupy SET, Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Kontakt:

ewa.wojtowicz@passhlondyn.eu

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (1990), mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany (od 2002) – doświadczenie w pracy dydaktyczno- wychowawczej z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,  konsultant w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki i wychowania, wspomagania rozwoju uczniów (deficyty kompetencji językowych, niepowodzenia edukacyjne, rozwój zdolności)
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (od 2004). Zajmuje organizacją i prowadzeniem konferencji, seminariów, szkoleń/warsztatów dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkolnych różnych etapów edukacyjnych. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii ogólnej, diagnostyki i terapii psychopedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą.

To ekspert MEN, egzaminator maturalny z języka polskiego, edukator, trener praktyk biznesu EMCC, certyfikowany coach/ team coach EMCC, trener edukacji globalnej
i edukacji na rzecz rozwoju, certyfikowany instruktor rekomendowanych przez MEN programów doskonalących umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli – Wychowywać ucząc, Golden Five, Metoda konstruktywnej konfrontacji, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Budowanie strategii dla ucznia z zaburzeniami zachowania, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,  Falochron (program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci  i młodzieży), trener TZA- ART, certyfikowany lider profilaktyki agresji i przemocy, lider zmian MEN w obszarze kształcenia uczniów z SPE, lider oceniania kształtującego w szkole, realizator Treningu Pewności Siebie,
w pracy szkoleniowej wykorzystuje skuteczne metody pracy psychopedagogicznej – Dialog motywujący, TSR-Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, posiada certyfikat Moderatora Design Thinking w zakresie zaawansowanym, certyfikat TOC for Education TACT, certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Jako trener i doradca pracuje przy realizacji projektów rozwojowych dotyczących podnoszenia jakości systemu oświaty, doskonalenia kadry zarządzającej, trenerów wspomagania oświaty oraz poprawy funkcjonowania organizacji procesu edukacyjnego w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w szkołach/ placówkach ( 2011-2020).

Współpracuje z Wyższą Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – wykładowca w Instytucie Nauk Społecznych, Studiów Podyplomowych ( 2015-2020).

Zainteresowania naukowe: psychopedagogiczne koncepcje edukacji i wychowania, strategie nauczania – uczenia się w kontekście neuronauki, rozwijanie potencjału uczniów przy uwzględnianiu ich indywidualnych możliwości i potrzeb (SPE), rozwój kompetencji kluczowych, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, wychowanie do wartości, rozwiązania systemowe w profilaktyce i interwencji, efektywna komunikacja, coaching nauczycielski.

Realizowane / zrealizowane projekty badawcze:

 • Badania sondażowe pod patronatem UW-M w Olsztynie, określające przygotowanie nauczycieli ogólnodostępnych placówek oświatowych województwa warmińsko – mazurskiego do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2012 ).
 • Realizacja badań na zlecenie MEN dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce- koordynator badań w województwie warmińsko – mazurskim (2016-2017).

Wybrane publikacje:

Pedagog szkolny jako członek Zespołu ds. uczniów ze SPE i inicjator udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole ( w:)  Poradnik Pedagoga Szkolnego, Raabe, Warszawa 2012.

Od efektywnej komunikacji do dobrych relacji w szkole ( w:) Poradnik Pedagoga Szkolnego, Raabe, Warszawa 2012.

Życie to taki dziwny prezent- analiza przypadku ucznia z chorobą nowotworową, Raabe, Warszawa 2012.

 Metoda KK (konstruktywnej konfrontacji) skutecznym narzędziem  pedagoga na prowokacyjne zachowania uczniów w szkole ( w:) Poradnik pedagoga szkolnego, Raabe, Warszawa 2013.

 Filary funkcjonowania szkoły- co można by udoskonalić, wzmocnić, zmienić? ( w:) Poradnik pedagoga szkolnego, Raabe, Warszawa 2013.

 Materiały do Publikacji na temat międzynarodowego programu ”Golden Five” dla realizatorów, ORE w Warszawie, 2015.

 Materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – płyta CD, ORE w Warszawie, 2017.

Nagrody/wyróżnienia:

Medal KEN

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za podejmowanie nowatorskich działań w dziedzinie integracji społecznej  i edukacyjnej, zapobiegania zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, wzmacniania wychowawczej funkcji szkoły, nowatorstwa metodycznego

Tytuł „ Ambasadorka Edukacji Globalnej i na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”

Kontakt: malgorzata.burba@passhlondyn.eu

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej a później Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie – tam pobierała nauki z pedagogiki, edukacji elementarnej i psychologii. Pogłębiała swoją wiedzę i rozwijała umiejętności nauczycielskie i terapeutyczne w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ( oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna). Jakość swojej pracy oceniała jako certyfikowany Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Atrakcyjność tworzonych materiałów ułatwiał jej ukończony kurs „Mentor Multimedialny –Zawód Przyszłości”. Lider zmian
w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- po szkoleniach MEN w Warszawie. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – pedagogika specjalna, coaching i tutoring w edukacji. Wieloletni organizator procesu kształcenia jako dyrektor placówek oświatowych : przedszkolnych i szkolnych.

OBECNIE: Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog wszkole podstawowej i średniej. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.  Trener i szkoleniowiec rad pedagogicznych, realizator Grantów Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Autorka materiałów szkoleniowych. Trener wiodący i doradca w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” 2018/2019, trener wiodący i doradca indywidualny
w projekcie „ Forum kadry wspomagania oświaty” 2019/2020

Kontakt: miroslawa.lipka@passhlondyn.eu

Neurologopedka i terapeutka integracji sensorycznej, szkoleniowiec. Edukatorka międzykulturowa. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedzin: logopedia, neurologopedia. Członek Komisji Etyki Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Absolwentka filologii polskiej, logopedii oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a także neurologopedii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. W latach 2015-2017 asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej, w latach 2017-2020 asystentka w Zakładzie Nauk o Zdrowiu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
w Londynie. Doktorantka kulturoznawstwa w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi zdobywała w Poradni Rodzinnej działającej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologów w Londynie, a także w polskich szkołach sobotnich (Hounslow, South Croydon, Willesden). Obecnie konsultuje i diagnozuje pacjentów w ramach prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej w Londynie,
a także w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie. Współpracuje również z londyńską fundacją Connect – The Communication Disability Network, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazją na skutek udarów mózgu. Partner merytoryczny Fundacji Synapsis w ramach Programu Badabada – ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Sensory Integration Network (UK & Ireland) oraz Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Londynie.


OBSZARY BADAWCZE

 • Wspomaganie komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Efektywne metody diagnozy i terapii osób z apraksją
 • Trudności logopedyczne dzieci dwujęzycznych
 • Antropologia przestrzeni miejskiej

Wybrane szkolenia:

 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • CRAFTA – Ból i dysfunkcje obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego; badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Diagnostyka Metodą Prechtla
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dogs participation in logopedics therapy for children and adults
 • Dysleksja – podstawy diagnozy i terapii w praktyce; funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
 • Elastic therapeutic taping in head, neck and orofacial disorders
 • EEG-Biofeedback
 • Elektroneuromobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
 • Interaktywny Trening Słuchowy GoBrain
 • KOGS – Karty Oceny Gotowości Szkolnej
 • KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia – ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
 • KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Leczenie zaburzonych funkcji motoryczne jamy ustnej z wykorzystaniem systemu MFS
 • LSVT Loud – voice/speech treatment technique for adults and children with motor speech disorders, with a focus in Parkinson disease
 • Makaton for Professionals Foundation Workshop
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
 • Metoda Warnkego
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia Wilbarger
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru – diagnoza i terapia
 • Primitive Reflexes & Motor Control: assessment & rehabilitation
 • PROMPT – Introduction to technique & Bridging techinque to intervention
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe, diagnoza, terapia, edukacja
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
 • Szkolenie I II st. w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Szkolenie dla terapeutów Neuroflow ATS
 • Szkolenie w zakresie Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • The Early Start Denver Model (ESDM) – wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • The Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Trening masażu Raindrop Techique
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) – nowe możliwości diagnozy i terapii


BAZY NAUKOWE i AKADEMICKIE

https://swps-uni.academia.edu/MonikaPlata

https://orcid.org/0000-0001-8469-1563

Konferencje Naukowe – wystąpienia

 • 2018, 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, referat: Najnowsze badania naukowe dotyczące dwujęzyczności i dwukulturowości
 • 2018, III Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej – Warsztat pracy nauczyciela polonijnego, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Kształtowanie percepcji słuchowej u dzieci dwujęzycznych jako remedium na właściwą realizację szeregów: szumiącego, syczącego oraz ciszącego – teoria praktyka
 • 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa – Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Alternatywne kluby w Warszawie – miasto w mieście
 • 2019, Science Day: Polish Contribution, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Neuroakustyczny trening mózgu SAS
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia, Uniwersytet Warszawski, referat: Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa – pierwsza rektor w historii europejskiego szkolnictwa wyższego
 • 2019, Ogólnopolska konferencja naukowa – Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat: Efektywna praca z dwujęzycznym dzieckiem z dyspraksją w warunkach polskiej szkoły sobotniej
 • 2019, 5th International Conference – Andalusian Symposia on Slavic Studies GranSlavic 2019, University of Granada, referat: Film as a educational resource
 • 2019, Ogólnopolska konferencja naukowa – Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Londyńskie georeminiscencje roku 1969
 • 2019, II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju – Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, referat: Trudności neurologopedyczne dzieci polonijnych mieszkających w Wielkiej Brytanii: ocena i postępowanie terapeutyczne
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Początek nowego ładu: Europa 1939-1940, Instytut Pileckiego, referat: Warszawa i Coventry. Dwa miasta, dwie drogi pojednania
 • 2019, Interdyscyplinarna konferencja naukowa – Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, referat: Cmentarze zakaźne dawnej Warszawy
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referat: Niepublikowana korespondencja Ksawerego Rutczyńskiego z obozu pracy przymusowej w Neersen
 • 2020, I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Warsztat logopedy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • 2020, I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Trening kompetencji międzykulturowych w ujęciu Miltona Benetta

Konferencje Naukowe – uczestnictwo

 • 2014, Konferencja naukowa – Usprawnianie dzieci z uszkodzeniami Centralnego Układu Nerwowego, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa
 • 2015, 24th Annual Conference Association of Speech and Language Therapists in Independent Practice and Annual Great Meeting, Londyn
 • 2015, Międzynarodowe sympozjum naukowe – Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania człowieka, ujęcie interdyscyplinarne, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa
 • 2016, I Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
 • 2016, 25th Annual Conference Association of Speech and Language Therapists in Independent Practice and Annual Great Meeting, Londyn
 • 2016, Małe dziecko – tabu i mity. Troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • 2016, Ogólnopolska konferencja logopedyczna – Mózg – język – komunikacja, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • 2017, II Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
 • 2017, Międzynarodowa konferencja logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • 2018, I Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa
 • 2018, Konferencja naukowo szkoleniowa – Słucham, więc potrafię: programowanie słuchu, języka i umysłu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
 • 2018, London Tech Week, London
 • 2018, Sciene: Polish Perspectives, Polonium Foundation, Oxford
 • 2019, The Polish-British Belvedere Forum, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego w 50. Rocznicę śmierci poety
 • 2019, 2nd Polish-British Science Forum, Ambasada RP w Londynie
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Publikacje naukowe

 • Plata, Mowa – okno na świat – Speech – a window to the world, [w:] Po polsku na Wyspach – A Guide for Parents of Bilingual Children, K. Zechenter (ed.), PUNO London 2016
 • Plata, Mowa – okno na świat – Speech – a window to the world, [w:] Dwujęzyczni i dwukulturowi – Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North America, K. Zechenter (ed.), Polish Cultural Institut New York, 2017
 • Plata, Alternatywne kluby w Warszawie – miasto w mieście, [w:] Miejsca oporu. O Kontrkulturach kultury polskiej, W. Kuligowski (ed.), Biblioteka Czasu Kultury, tom 48, 2018.
 • Plata, Kształtowanie percepcji słuchowej u dzieci dwujęzycznych jako remedium na niewłaściwą realizację szeregów: szumiącego, syczącego oraz ciszącego, [w:] Polonistyka. Innowacje nr 10 (2019).


ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • 2006, Złota odznaka AZS za zasługi zawodnicze dla sekcji badmintona AZS UW
 • 2018, Chicago Dyktando, Polonijny Mistrz Ortografii, V miejsce
 • 2019, XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, srebrny medal w dyscyplinie: badminton

Kontakt: monika.plata@passhlondyn.eu

Artysta: filmowiec i muzyk; producent, ekonomista. Członek ZAiKS i STOART, a także VITAE Realising the Potential of Researchers.

Obecnie doktorant Kulturoznawstwa w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

W latach 2018-2020 asystent w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO) oraz kierownik i pomysłodawca studiów Produkcja Filmowa w PUNO.

Edukator międzykulturowy. Specjalista neuroakustycznych treningów słuchowych, wykorzystujących indywidualnie przygotowaną i przetworzoną muzykę do zwiększania potencjału i kreatywności człowieka.

Absolwent studiów podyplomowych Organizacja Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie pełnił w latach 2014-2016 funkcję starosty grupy. Ukończył magisterskie studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (1996-2001). Uczęszczał także do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie saksofonu.

Zawodowo związany od ponad 20 lat z firmą Willson & Brown, gdzie promuje marki, znajdując rozwiązania z pogranicza sztuki i reklamy.

 

OBSZARY BADAWCZE

 • Współczesna kultura popularna, kultura alternatywna, subkultury młodzieżowe.

 

 • Proces twórczy człowieka w warunkach współczesnych i jego socjokulturowe determinanty z uwzględnieniem rozwoju artystycznego oraz rozmaitych czynników wpływających na stan umysłu artysty. Moment powstawania świadomości twórczej, z uwzględnieniem wychowania, socjalizacji, procesu kształtowania się osobowości, dorastania. Badanie wielowymiarowego problemu tożsamości twórcy. Analiza wpływu takich czynników, jak: moda, presja instytucjonalna, komercjalizacja, inspiracje kulturą zachodnią.

 

 

 • Zjawisko samofolkloryzacji w polskiej muzyce popularnej. Ewolucja i historyczne źródła folkloryzmu.

 

 • Przestrzeń audiowizualna.

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1138885
https://www.polskirock.eu/mariusz-rutczynski,1,5716,muzyk.html

 • Filmy fabularne, dokumentalne i etiudy filmowe: „To tu to tam” (2002) – muzyka; „Bo tak” (2015) – kierownictwo produkcji, udźwiękowienie; „Wrócić nie wrócić” (2016) – reżyseria, ADR, montaż, postprodukcja dźwięku; „Dziewczyny” (2017) – koproducent, ADR, konsultacja muzyczna; „Tato” (2017) – współpraca produkcyjna; „Pustkowie” (2017) – pomoc na planie w pionie produkcyjnym; „Moja skóra” (2018) – producent, kierownik produkcji, ADR; „Krysia, łączniczka AK” (2018-obecnie) – producent, kierownictwo produkcji, udźwiękowienie; „Brożek” (2018-obecnie) – producent.
 • Muzyka: autor tekstów, muzyki oraz producent teledysków – kolaży wyobraźni w autorskim projekcie Pan Profeska (1998-obecnie) oraz teledysku literackiego „Kawałek wody” wg twórczości Macieja Malickiego – w roli pisarza Adam Ferency (2002); saksofonista-aktor w teledysku Piotra Fronczewskiego „Toczy się życie” (1998), producent muzyczny płyty Alfred Schreyer Trio (2012), muzyk sesyjny w projektach zespołów: Partia (1998, 1999), Pan Profeska (2008-obecnie), Marabut (2017-obecnie), Iraas Band (2018).
 • Współtwórca i lider zespołu Pan Profeska. W 1999 roku nagrania zespołu zostały wydane przez miesięcznik „Machina” na kompilacji „Polska młodzież gra i śpiewa funk, czyli upojne Lato” oraz na kompilacji „Skadanka, czyli ska po polsku”. W roku 2001 dwa utwory grupy znalazły się na składance „Pol-SKA Norma vol. 1” wydanej przez szczecińską wytwórnię Rock’n’roller. W latach 2001-2003 zespół skomponował muzykę do filmu Lecha Mackiewicza „To tu, to tam” prezentowanego m.in. na Festiwalu Filmowym Gdynia 2002 oraz zaproponował jedną z interpretacji hymnu na składance „Jak zwyciężać mamy… Polscy artyści w hołdzie Mazurkowi Dąbrowskiego” (wyd. „Dziennik Życie”,  nakład: 70 tys. egz.). W piosence gościnnie wystąpiła wokalistka Paulina Pospieszalska oraz puzonista Zoltan Kiss. Przez kilkanaście lat historii grupy utwory zespołu Pan Profeska zostały wydane na ok. 10 różnych kompilacjach muzycznych. Ze względu na rozbudowany skład z sekcją dętą, kształtującą charakterystyczne brzmienie, otoczkę tekstową z teatralnością wypowiedzi, zespół stał się prekursorem nadwiślańskiego odłamu muzyki ska. W 2008 roku powstała płyta „Pan Profeska” (prod. GPP). W 2009 roku zespół wydał minialbum (EP) „Lato”.
 • Spektakle i festiwale multimedialne: widowisko teatralno-plastyczne Norblin Fabryka Snów Imienia Zantmana inspirowane tekstami W. Gombrowicza (2005) – muzyk, saksofon altowy (wykonanie utworu Louisa Armstronga „When the saints go marching”), realizator elementów scenografii; Festiwal Awangardy Muzyczno-Teatralnej Era Schaeffera (2010-2017) – wsparcie organizacyjne, współpraca w pionach produkcyjnym oraz operatorskim.
 • Koncerty: m.in. Teatr Tęcza – Warszawa, Riviera Remont – Warszawa, Festiwal Afryka Klub Odnowa – Toruń, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Klub Politechniki Warszawskiej Stodoła, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Nowy Sącz, Centrum Kultury Zamek – Wrocław, Stereo Krogs – Łódź, Biblioteka Elbląska – Elbląg, Fabryka Trzciny – Warszawa.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

https://passhlondyn.academia.edu/MariuszRutczynski

https://orcid.org/0000-0003-2973-0464

Konferencje naukowe – wystąpienia

 • 2018, 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, referat: Najnowsze badania naukowe dotyczące dwujęzyczności i dwukulturowości.
 • 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa – Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Urodzeni w latach 60., 70., 80., 90. – kto i jak schwyta alternatywnego rajskiego ptaka w dżungli globalnego bagna. Perspektywa artysty.
 • 2019, 5th International Conference – Andalusian Symposia on Slavic Studies GranSlavic 2019, University of Granada, referat: Education through film.
 • 2019, Ogólnopolska konferencja naukowa – Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Polskie lato miłości.
 • 2019, II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju – Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, referat: Od inspiracji do realizacji – proces powstawania filmu krótkometrażowego.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat: Żołnierze, tułacze, emigranci – tropami pewnej rodziny.
 • 2020, I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, referat: Trening kompetencji międzykulturowych w ujęciu Miltona Benetta.

Obsługa medialna wydarzeń naukowych

 • Cykl seminariów Kwiaty i korzenie organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2017/2018, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: prof. Karol Modzelewski, prof. Andrzej Friszke, prof. Wiesław Władyka, Marian Turski, Petr Pithart – realizacja i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna.

 

 • Cykl seminariów Artyści organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2018/2019, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: Maria Peszek, Katarzyna Nosowska, Zygmunt Staszczyk, Tomasz Lipiński, Zbigniew Hołdys, Krzysztof Skiba, Paweł Sołtys, Łukasz Rostkowski, Sławomir Wierzcholski, Arkadiusz Jakubik – realizacja i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna, współpraca przy publikacji powstałej na podstawie zarejestrowanych materiałów (2019-obecnie)

 

 • Cykl seminariów Pisarze organizowanych przez Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą w roku akademickim 2019/2020, Uniwersytet Warszawski (zaproszeni goście: Krzysztof Varga, Wiesław Myśliwski, Mariusz Czubaj, Sylwia Chutnik) – realizacja filmowa i edycja dźwięku, obsługa fotograficzna.

 

Konferencje naukowe – uczestnictwo

 • 2017, Filozofia i film. Światowy dzień filozofii UNESCO, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 2018, Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa.
 • 2018, I Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa
 • 2018, London Tech Week, London, Wielka Brytania.
 • 2018, Sciene: Polish Perspectives, Oxford, Wielka Brytania.
 • 2019, The Polish-British Belvedere Forum, Warszawa.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego w 50. Rocznicę śmierci poety, Londyn, Wielka Brytania.
 • 2019, 2nd Polish-British Science Forum, Ambasada RP w Londynie, Wielka Brytania.
 • 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa PUNO: 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie, Londyn, Wielka Brytania.

Publikacje naukowe

 • M. Rutczyński, Urodzeni w latach 60., 70., 80., 90. – kto i jak schwyta alternatywnego rajskiego ptaka w dżungli globalnego bagna. Perspektywa badacza i artysty. [w:] Miejsca oporu. O Kontrkulturach kultury polskiej, W. Kuligowski (ed.), Biblioteka Czasu Kultury, tom 48, 2018.
 • M. Plata, M. Rutczyński, Film as an Educational Resource. [w:] Mundo Eslavo, No 19 (2020).
 • M. Rutczyński, Melioracje Kultury [w:] monografia pokonferencyjna Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – w druku.

 

ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 

Zdobywca licznych nagród branżowych (2006-2016) za realizacje projektów w zakresie designu i innowacji: Kreatura Polska, OOH Polska, Popay Poland, Popay Paris Awards, Popay Czechy, Popay Rosja (Moskwa), Superstar Deutschland (Dusseldorf, Frankfurt), Zlatá Koruna.

Kontakt: mariusz.rutczynski@passhlondyn.eu

Studia licencjackie ukończył na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Warszawie o specjalności Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Stopień zawodowy magistra zarządzania o specjalności Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, uzyskał w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania. Ukończył trzyletnie Seminarium Doktoranckie w Zakładzie Psychologii Stosowanej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie w roku 2017. W latach 2016 – 2019 asystent w Zakładzie Psychologii Stosowanej Instytutu Nauk Społecznych PUNO. W roku 2019 powołany na stanowisko kierownika Zakładu Techniki w Środowisku i Biznesie w Instytucie Nauk Technicznych PUNO w Londynie. W latach  2005 – 2012 nauczyciel klas GCSE i A Level w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana Pawła II w Lancaster. Autor trzech książek i dwunastu artykułów naukowych z zakresu zarządzania.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach, czynniki ekonomiczne emigracji zarobkowej Polaków do wysokorozwiniętych krajów europejskich, etyka biznesu, zarządzanie strategiczne organizacją.

Monografie:

Szcześniak, M. (2015). Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Ementon.

Szcześniak, M. (2016). Szefie nie krzycz na mnie – porozmawiajmy. Warszawa: Wydawnictwo Ementon.

Szcześniak, M. (2017). Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wydanie II – rozszerzone.  Warszawa: Wydawnictwo Ementon.

Artykuły naukowe:

Szcześniak, M. (2016). Mobbing, molestowanie seksualne i korupcja, jako niebezpieczne zjawiska patologiczne występujące w miejscu pracy. Zeszyty Naukowe PUNO,
4, 159 – 171.

Szcześniak, M. (2016). Ethics within bussines – social and cultural condytioning /Etyka w biznesie – uwarunkowania społeczne i kulturowe. Zarządzanie Teoria i Praktyka, 16(2), 79 – 86.

Szcześniak, M. (2016). Systematic Tools of Human Resource Management in Modern Enterprises,/Systemowe narzędzia kierowania zasobami ludzkimi w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie. Zarządzanie Teoria i Praktyka, 18(4), 67 – 74.

Szcześniak, M. (2016). Etyczne postępowanie menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 4(29), 9 – 21.

Szcześniak, M. (2017). Czynniki wpływające na kształtowanie relacji przełożony – podwładny. Studia Zarządzania i Finansów, 12, 57 –70.

Szcześniak, M. (2017). Znaczenie coachingu w nowoczesnym zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe PUNO, 5, 107 –120.

Szcześniak, M. (2017). Wiedza a kapitał ludzki w nowoczesnej organizacji – rozważania teoretyczne. Studia Zarządzania i Finansów, 13, 17–33.

Szcześniak, M. (2018). Zaangażowanie pracowników elementem współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 2(35), 91–103.

Szcześniak, M. (2018). The Functioning of the Enterprise on the Free Market, /Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wolnym rynku. Zarządzanie Teoria i Praktyka, 23(1), 9–15.

Szcześniak, M. (2018). Przedsiębiorca i jego zachowania na wolnym rynku. Zeszyty Naukowe PUNO, 3(6), 161 – 174.

Szcześniak, M. (2018). The Gensis and Functionions of Entrepreneurship. Zarządzanie Teoria i Praktyka, 24(2), 35–42.

Szcześniak, M. (2018). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie warunkiem jego rozwoju. Studia Zarządzania i Finansów, 14, 25–41.

Szcześniak, M. (2018). The role of a Leader in Managing Change within an Enterprises. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 80(3), 11–25.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Srebrny Krzyż zasługi za krzewienie kultury polskiej działalność polonijną na emigracji, czerwiec 2011.

Certyfikaty i dyplomy zawodowe:

Certyfikat Instytutu Puszkina w Moskwie 106 nr 003216 Russian for Everyday Communication. Vantage level (B2)

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6442-7132

Kontakt: miroslaw.szczesniak@passhlondyn.eu