Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Czas trwania projektu:

01.03.2021 – 28.02.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)

Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy)

Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

Partnerzy stowarzyszeni:

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie

Dobra Szkoła Nowy Jork

Cele projektu:

Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych i innowacyjnych, szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Innowacyjne praktyki wzmocnią kompetencje nauczycieli i instytucji szkół polonijnych, poprzez:

  1. Podniesienie:

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy;

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z pracy z platformą cyfrową;

– kompetencji pracowników dydaktycznych z organizacji koordynującej prowadzących szkolenia oraz udzielających doradztwa nowym grupom odbiorców.

  1. Opracowanie i wdrożenie:

– „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– e-platformy kompatybilnej z treściami kompendium wraz z 20 kursami e-learningowymi.

  1. Udostępnienie rezultatów pracy intelektualnej wraz ze stałym wsparciem dla uczestniczących w projekcie organizacji oraz innym podmiotom i osobom prowadzącym działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby placówek prowadzących polską oświatę poza granicami kraju.

Innowacyjność projektu polega m.in. na przygotowaniu nawiązujących do treści Kompendium szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki oraz pracy z TIK, które pomogą nauczycielom w pracy z e-platformą oraz udoskonalą warsztat kadry pedagogicznej.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele z organizacji partnerskich oraz spoza organizacji partnerskich (80 osób).

Partnerami projektu są: Fundacja PANSIH (Polska), PASSH (Zjednoczone Królestwo),  Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy).

Aby osiągnąć cele projektu zaplanowano następujące działania:

– uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach projektowych służących zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami;

– uczestnictwo w szkoleniach dla pracowników organizacji projektowych;

– współtworzenie materiałów dydaktycznych;

– opracowanie kursów e-learningowych dostępnych na platformie Moodle;

– opracowanie „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych;

– wypracowywanie i upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej;

– organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej;

– prowadzenie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Z ramienia koordynatora uczestnikami będą pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Osiągnięte rezultaty, szczególnie rezultaty pracy intelektualnej, będą prezentowane podczas spotkań i konferencji. Odbiorcami będą nauczyciele organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Upowszechnienie rezultatów pracy intelektualnej pozwoli na dzielenie się zasobami i wiedzą fachową, umożliwienie ich wykorzystania przez wszystkie instytucje oraz osoby

prowadzące nauczanie w języku polskim za granicą, również nie uczestniczące w projekcie. Wszystkie produkty będące rezultatami pracy intelektualnej zostaną udostępnione
w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych na platformie, linki na stronie internetowej projektu. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostępie do materiałów.

Długofalowo, po zakończeniu projektu, partnerzy planują kontynuację wspólnej pracy nad zasobami oraz rozszerzenie współpracy na inne instytucje.

Osiągnięte rezultaty, w szczególności „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” oraz kursy e-learningowe, zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Strona projektu www.kompendiumnauczyciela.eu

BEZPLATNE KURSY E-LEARNINGOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych.
Już dostępne:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.1
2. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.1
3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi.
4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
6. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz.1
7. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
8. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
9. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.2
10. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz. 2
11.  Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej.
12. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów.
13. Relacje nauczyciel-uczeń.
 
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.
 
Do grudnia 2022 roku sukcesywnie pojawią się również następujące kursy:
14. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów.
15. Uczeń samookaleczający się.
16. Pozytywna dyscyplina w klasie.
17. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.2