Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Czas trwania projektu:

01.03.2021 – 28.02.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo)

Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy)

Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

Partnerzy stowarzyszeni:

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie

Dobra Szkoła Nowy Jork

Cele projektu:

Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych i innowacyjnych, szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Innowacyjne praktyki wzmocnią kompetencje nauczycieli i instytucji szkół polonijnych, poprzez:

  1. Podniesienie:

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy;

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z pracy z platformą cyfrową;

– kompetencji pracowników dydaktycznych z organizacji koordynującej prowadzących szkolenia oraz udzielających doradztwa nowym grupom odbiorców.

  1. Opracowanie i wdrożenie:

– „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– e-platformy kompatybilnej z treściami kompendium wraz z 20 kursami e-learningowymi.

  1. Udostępnienie rezultatów pracy intelektualnej wraz ze stałym wsparciem dla uczestniczących w projekcie organizacji oraz innym podmiotom i osobom prowadzącym działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby placówek prowadzących polską oświatę poza granicami kraju.

Innowacyjność projektu polega m.in. na przygotowaniu nawiązujących do treści Kompendium szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki oraz pracy z TIK, które pomogą nauczycielom w pracy z e-platformą oraz udoskonalą warsztat kadry pedagogicznej.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele z organizacji partnerskich oraz spoza organizacji partnerskich (80 osób).

Partnerami projektu są: Fundacja PANSIH (Polska), PASSH (Zjednoczone Królestwo),  Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy).

Aby osiągnąć cele projektu zaplanowano następujące działania:

– uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach projektowych służących zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami;

– uczestnictwo w szkoleniach dla pracowników organizacji projektowych;

– współtworzenie materiałów dydaktycznych;

– opracowanie kursów e-learningowych dostępnych na platformie Moodle;

– opracowanie „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych;

– wypracowywanie i upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej;

– organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej;

– prowadzenie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Z ramienia koordynatora uczestnikami będą pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Osiągnięte rezultaty, szczególnie rezultaty pracy intelektualnej, będą prezentowane podczas spotkań i konferencji. Odbiorcami będą nauczyciele organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Upowszechnienie rezultatów pracy intelektualnej pozwoli na dzielenie się zasobami i wiedzą fachową, umożliwienie ich wykorzystania przez wszystkie instytucje oraz osoby

prowadzące nauczanie w języku polskim za granicą, również nie uczestniczące w projekcie. Wszystkie produkty będące rezultatami pracy intelektualnej zostaną udostępnione
w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych na platformie, linki na stronie internetowej projektu. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostępie do materiałów.

Długofalowo, po zakończeniu projektu, partnerzy planują kontynuację wspólnej pracy nad zasobami oraz rozszerzenie współpracy na inne instytucje.

Osiągnięte rezultaty, w szczególności „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” oraz kursy e-learningowe, zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Strona projektu tutaj

MONOGRAFIA KOMPENDIUM NAUCZYCIELA -PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY PRACY

Jako rezultat pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus powstała wieloautorska monografia. 

„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, zawiera 13 rozdziałów. Publikacja jest udostępniona w formie elektronicznej na zasadzie OZE na stronie www projektu oraz na platformie, powstała także papierowa wersja kompendium. Publikacja jest dedykowana nauczycielom w Polsce oraz nauczycielom polonijnym z różnych krajów w Europie i na świecie. Kompendium oraz inne materiały są dostępne darmowo dla wszystkich zainteresowanych. 
Innowacyjność rezultatu polega na utworzeniu w jednej publikacji kompendium zawierającego zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne aspekty pracy, z uwzględnieniem problemów, które pojawiły się w związku z pandemią i zdalnym nauczaniem. Innowacyjność to również, fakt iż do ostatecznej wersji poszczególnych rozdziałów zebrane (w trakcie spotkań szkoleniowych) zostały doświadczenia nauczycieli nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europejskich (Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii – krajów po pierwsze o dużej liczbie Polonii, po drugie bardzo doświadczonych sytuacją COVID-19). Innowacyjność polega również na tym, że kompendium jest kompatybilne z kolejnym RPI umieszczonymi w raz z poszczególnymi rozdziałami kompendium na platformie, czyli kursami e-learningowymi, a same kursy mają interaktywny charakter.

RECENZJA MONOGRAFII

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Kierowanie placówką edukacyjną (Mirosław Szcześniak)

Rozdział II. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział III. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie (Mirosława Lipka)

Rozdział IV. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział V. Relacje nauczyciel-uczeń (Klaudia Mucha-Iwaniczko)

Rozdział VI. Pozytywna dyscyplina w klasie (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział VII. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział VIII. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział IX. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków (Dorota Hrycak-Krzyżanowska)

Rozdział X. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły (Marcin Jurczyk)

Rozdział XI. Uczeń samookaleczający się (Małgorzata Burba)

Rozdział XII. Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział XIII. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów (Marcin Jurczyk)

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

MONOGRAFIA DO POBRANIA

BEZPLATNE KURSY E-LEARNINGOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych.
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.1
2. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? – cz.2
3. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.1
4. Kierowanie placówką edukacyjną – cz.2
5. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
6. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
7. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz.1
8. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej – cz. 2
9. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
10. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
11.  Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej.
12. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów.
13. Relacje nauczyciel-uczeń.
14. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów.
15. Uczeń samookaleczający się.
16. Pozytywna dyscyplina w klasie.
17. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 1.
18. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 2.
19. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 3.
20. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi- cz. 4.
Rejestracja tutaj
Każdy uczestnik, który ukończy dany kurs otrzyma certyfikat.
Uwaga: ze względu na specyfikę na kurs Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi cz.2-4 zapisać mogą się jedynie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach podczas spotkań szkoleniowych w Warszawie, Barcelonie, Londynie i Padwie. 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PRACY INTELEKTUALNEJ PROJEKTU