NASZE STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W SYSTEMIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDÓW DO LONDYNU

Dzięki zawartym przez nas międzynarodowym umowom absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane w języku angielskim przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London. 

Oferta na rok akademicki 2020/2021

Andragogika

Opis studiów

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Opis studiów

Biologia w szkole

Opis studiów

Chemia w szkole

Opis studiów

Coaching i tutoring w szkole

Opis studiów

Doradztwo zawodowe

Opis studiów

Dydaktyka języka obcego -język angielski

Opis studiów

Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

Opis studiów

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Opis studiów

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Opis studiów

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Opis studiów

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Opis studiów

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

Opis studiów

Etyka w Szkole

Opis studiów

Filozofia w szkole

Opis studiów

Fizyka w szkole

Opis studiów

Geografia w szkole

Opis studiów

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Opis studiów

Historia w szkole

Opis studiów

Informatyka z programowaniem w szkole

Opis studiów

Język polski w szkole

Opis studiów

Logistyka w szkole

Opis studiów

Logopedia

Opis studiów

Matematyka w szkole

Opis studiów

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Opis studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Opis studiów

Pedagogika resocjalizacyjna

Opis studiów

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

Opis studiów

Przedsiębiorczość w szkole

Opis studiów

Przygotowanie pedagogiczne

Opis studiów

Przyroda w szkole

Opis studiów

Socjoterapia

Opis studiów

Technika w szkole

Opis studiów

Terapia rodzin

Opis studiów

Trener w oświacie

Opis studiów

Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski

Opis studiów

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opis studiów

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Opis studiów

Wiedza o społeczeństwie

Opis studiów

Wychowanie do życia w rodzinie

Opis studiów

Wychowanie fizyczne w szkole

Opis studiów

Zarządzanie w oświacie

Opis studiów

Oferujemy także jednosemestralne studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Więcej informacji: rekrutacja@passhlondyn.eu

 

Administracja publiczna

Opis studiów

E-administracja

Opis studiów

Kontrola zarządcza

Opis studiów Opis studiów

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Opis studiów

Samorząd terytorialny

Opis studiów

 

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Opis studiów

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Opis studiów

Logistyka

Opis studiów

Rolnictwo

Opis studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Opis studiów

Zarządzanie w biznesie

Opis studiów

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Opis studiów

 

Uwaga promocje:

Studenci  studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Zapisy do 15 września – promocyjna opłata rekrutacyjna 30 GBP.  Dane do przelewu jedynie opłaty rekrutacyjnej (czesne – inne konto):

Bank: Revolut

Account holder: Polish Academy of Social Sciences and Humanities
Account Number: 36610194
Sort Code: 04-00-75

Przelewy z zagranicy:

IBAN: GB27 REVO 0099 6931 2030 19

BIC: REVOGB21 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, kierunek, opłata rekrutacyjna

Oferujemy także bardzo korzystne rozwiązanie w celu odniesienia kwalifikacji – jednosemestralne studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Wysokość opłat czesnego za studia podyplomowe do pobrania poniżej

Wysokość opłat studia podyplomowe

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

§1

1. Opłata za określony kierunek studiów jest ogłoszona na stronie internetowej uczelni i wyszczególniona w umowie ze studentem.
2. Czesne nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§2

1. Czesne za studia można wpłacać: • jednorazowo, • semestralnie, • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:

I. rata do 31 października 2020 r.
II. rata do 30 listopada 2020 r.
III. rata do 31 grudnia 2020 r.
IV. rata do 31 stycznia 2021 r.
V. rata do 28 lutego 2021 r.
VI. rata do 31 marca 2021 r.
VII. rata do 30 kwietnia 2021.
VIII. rata do 31 maja 2021 r.
na konto: podane w umowie.

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z tytułu czesnego skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz niedopuszczeniem Studenta do egzaminu dyplomowego.

§3

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 40 GBP. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Uwaga: zapisy do 15 września – opłata rekrutacyjna w promocyjnej cenie 30 GBP.

§4

1. Studenci  studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2020 roku.

Kwestionariusz-studia podyplomowe

Na studia podyplomowe przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

W pierwszym etapie rekrutacji (do 30 września)  kandydat na studia wypełnia i składa  (mailem) następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

2. Skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@passhlondyn.eu do dnia 30 września 2020 roku.