SCIENCE IMPACT OF PASSH to projekt kierowany do międzynarodowego grona badaczy i badaczek zajmujących się w swojej pracy naukowej problematyką funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Mając na uwadze bogactwo perspektyw, różnorodność sposobów wyjaśniania aktywności ludzkiej i solidny dorobek wielu dyscyplin dążymy do stworzenia interdyscyplinarnej przestrzeni integrującej różne podejścia badawcze i konsolidującej naukowców wokół sprawy najważniejszej – człowieka i jego relacji z otoczeniem.

Od dawna współpracujemy ze znakomitymi reprezentantami wielu dyscyplin naukowych, dostrzegamy jak inspirujące mogą być spotkania osób o różnym teoretyczno – metodologicznym rodowodzie i spojrzeniu na człowieka – od biologicznych podstaw funkcjonowania, przez jego, czasem skomplikowane, relacje z samym sobą i nadawanie znaczenia społecznym więziom, po wytwory działalności człowieka. Zależy nam, aby entuzjaści różnych dyscyplin tworzyli wspólnie z PASSH miejsce spotkań naukowych, których celem będzie pogłębianie wiedzy o człowieku z uwzględnieniem różnych orientacji badawczych i zainteresowań uczestników.

Mamy nadzieję, że propozycja zyska Państwa przychylnością i będziemy mogli spotkać się w Londynie, aby dzielić się osiągnięciami nauki i wspólnie oddać się refleksji nad człowiekiem widzianym z wielu, wzajemnie uzupełniających się perspektyw, będących wynikiem różnych podejść do zgłębiania jego natury.

Adresatami tego wydarzenia są wyłącznie naukowcy, którzy zostaną zaproszeni przez PASSH lub rekomendowani przez innych badaczy.

SCIENCE IMPACT OF PASSH to nie tylko konferencja, to również możliwość spotkania się ze społecznością naukowców z różnych dziedzin nauki i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem badawczym. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zdobędzie Państwa uznanie i wspólnie poszerzymy horyzonty teoretyczne, badawcze i praktyczne dotyczące natury ludzkiej.

Organizatorzy

Kontakt: rektorat@passhlondyn.eu

 

SCIENCE IMPACT OF PASSH is a project addressed to an international group of male and female researchers dealing in their scientific work with the issue of human functioning in individual and social dimensions. Bearing in mind the richness of perspectives, the diversity of ways of explaining human activity and the solid output of many scientific disciplines, we aim to create an interdisciplinary space that integrates different research approaches and consolidates researchers around the most important issue – the human being and his/her relationship with the environment.

We have been cooperating for a long time with excellent representatives of many scientific disciplines, and we have noticed how inspiring meetings of people with different theoretical and methodological backgrounds and outlooks on man can be – from his biological basis of functioning, through his sometimes complicated relations with himself and giving meaning to social bonds, to the products of human activity. We are keen for enthusiasts from different disciplines to create, together with PASSH, a place for scientific encounters aimed at deepening knowledge about the human being, taking into account the different research orientations and interests of the participants.

We hope that the proposal will gain your favour and that we will be able to meet in London to share scientific achievements and to reflect together on the human being as seen from multiple, complementary perspectives, resulting from different approaches to exploring his nature.

The target audience for this event is exclusively researchers who will be invited by PASSH or recommended by other researchers.

SCIENCE IMPACT OF PASSH is not only a conference, it is also an opportunity to meet a community of scientists from different scientific fields and share knowledge and research experience. We hope that this initiative will gain your appreciation and together we will broaden our theoretical, research and practical horizons regarding human nature.

Contact: rektorat@passhlondtyn.eu

REJESTRACJA