Instytut Nauk Humanistycznych obejmuje nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory np. język, literatura, sztuka. Jako jednostka naukowa w Wielkiej Brytanii, zajmujemy się więc badaniami związanymi z zagadnieniami z językiem polskim, dwujęzycznością, wielojęzycznością, tłumaczeniami i tożsamością kulturową. Stanowi to multidyscyplinarny obszar badań nad relacją między językiem, kulturą i poznaniem. Zainteresowaniami badawczymi wchodzącymi w obręb Instytutu jest: językoznawstwo, glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, odziedziczonego, kultura języka, literaturoznawstwo i dydaktyka literatury, kształcenie językowe, literackie, kulturowe. Poza głównymi celami PASSH w ramach Instytutu realizowane są następujące cele szczegółowe: badania potrzeb, osiągnięć oraz publikacja prac dotyczących stanu polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii i na świecie; organizacja i przeprowadzanie studiów podyplomowych dla obecnej i przyszłej kadry nauczycieli języka polskiego uczących w polskich szkołach sobotnich i na kursach języka polskiego dla obcokrajowców; organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli w odpowiedzi na bieżące potrzeby i ustawiczne doskonalenie warsztatu nauczyciela; współpraca ze szkołami, nauczycielami i innymi organizacjami w celu usprawnienia i ukierunkowania celów polskiej edukacji; przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

KADRA

 

aneta.lewinska@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/pracownik/1745/aneta_lewinska

WYKSZTAŁCENIE

2021 —

tytuł profesora zwyczajnego

2014 —

ukończenie certyfikowanego kursu tutoringu akademickiego I stopnia

2013 —

stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny UG

2005 —

uzyskanie uprawnień egzaminatora maturalnego (wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku)

2003 —

uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

1998 —

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczno­‑Historyczny UG

1996 —

ukończenie studiów podyplomowych „Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie”, UG

1989 —

tytuł magistra filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska), UG

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021–           —

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim

2016–2021 —

kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, UG

2016-2020 —

2014–2019 —

zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. kształcenia

kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

2013–2021 —

profesor nadzwyczajny UG

1998–2013 —

adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UG

1990–1998 —

asystent w Instytucie Filologii Polskiej UG

1989–2012 —

nauczyciel języka polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, VI LO w Gdańsku, w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, w Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • ekspert w Projekcie MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 (program dotacyjny IAM Kulturalne pomosty): opracowanie naukowe publikacji Wstęp i opracowanie kategorii językoznawczych (do katalogu wystawy wydanego w ramach projektu Wystawa Grafiki i Ilustracji „STO LAT, Ą I Ę”) tłumaczonej na język litewski (2018 r.)
 • członek zespołu merytorycznego w projekcie Stań się konkurencyjny z UG oraz główny wykonawca w jego części: kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • Normal Harbin Uniwersytet w Harbinie (Chiny) – umowa bilateralna z Uniwersytetem Gdańskim na wspólne prowadzenie studiów (od 2010 r.)
 • NAWA – przedstawiciel UG do kontaktów odpowiedzialny za organizację Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 • Jilin International Studies University (Chiny) – umowa bilateralna z Uniwersytetem Gdańskim na wspólne prowadzenie studiów (od 2021 )

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

2021–           —

członek rady naukowej czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (40 pkt MEiN)

2012–2020 —

redaktor naczelna czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (2, 6 i od 2021 r. 40 pkt MNiSW)

2015–           —

redaktor językowy w czasopiśmie naukowym UG „Zarządzanie i Finanse”

 

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM

 • Gdański Model Integracji Imigrantów i Imigrantek – od 2015 r. członek Zespołu Edukacja
 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – szkolenie dla lektorów (2017/2018)
 • Akademia Dobrej Edukacji – współtworzenie innowacyjnej koncepcji szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz licealnej (2013–2015), udział w pracach programowych, szkoleniach dla nauczycieli, egzaminie maturalnym
 • Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN – członek Zespołu (od 2016 r.)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – prowadzenie cyklu wykładów i warsztatów dla doradców metodycznych z całego kraju (2018–2019)
 • Platforma Szkoleniowo-DoradczaCreative” – ekspert, prowadząca wykłady i warsztaty szkoleniowe (2017–2020)

CZŁONKOSTWO W KOMISJACH I STOWARZYSZENIACH

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 1991 r.)
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 1996 r.)
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe (od 2005 r.)
 • Instytut Kaszubski (od 2019 r.)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2016 —

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2013 —

Nagroda Rektora II stopnia za książkę „Ojców mowę znać należy…”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, wyd. Bernardinum, Pelplin 2012

2009 —

Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

 • dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego

UDZIAŁ W KOMITETACH NAUKOWYCH KONFERENCJI (OSTATNIE 5 LAT)

2019 —

przewodnicząca komitetu naukowego międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę. Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy, innowacje (Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG)

2018 —

przewodnicząca komitetu naukowego ogólnopolskiej naukowej konferencji glottodydaktycznej Człowiek jest zawsze miejscem spotkania (Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie)

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE Z OSTATNICH 5 LAT

 • Lewińska, 2019, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin.
 • Lewińska, Rogowska-Cybulska E., (2019), O lekturze wiersza „Ta sama płyta” Janusza St. Pasierba na lekcjach języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 39–42.
 • Lewińska, Jakiel E., 2018, Kilka uwag o kulturze na kursie języka polskiego dla słuchaczy pochodzących z krajów azjatyckich, [w:] Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Rypel, D. Jastrzębska-Golonka, Bydgoszcz, s. 67–76.
 • Lewińska, Warda-Radys L., 2018, Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego a sukces edukacyjny ucznia z doświadczeniem migracyjnym (na przykładzie pracy nad leksyką), [w:] Edukacja wobec migracji. Konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa, red. P. Gębal, Kraków, s. 103–116.
 • Badyda E., Lewińska, Warda-Radys L., 2016, Zaplanowane powroty – o kilku pomysłach utrwalania zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 1: Tradycje i innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin, s. 49–64.

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Zakład Edukacji Informatycznej i Medialnej Instytutu Pedagogiki), profesor wizytujący PASSH. 

Członek stowarzyszenia European Assiociation for the Study of Science and Technology – EASST, o numerze indywidualnym członkowskim M20282S62551 (M20282), przyłączenie z dnia 31/10/2015.

Prezes Stowarzyszenia Edukacja Nauka Kultura od 2008 roku, a od 2014 .Koordynator Miedzynarodowej Sekcji Badaczy ICT z udziałem naukowców z całego świata, między innymi: India (University of Kashmir), Stany Zjednoczone (Santa Anna College), Russia (Immanuel Kant Baltic University), Niemcy (KaTo), Norwegia (Nesna Univerity College), Włochy (University of Macerata).

Koordynator projektu w ramach 7 Framework Programme, Marie Curie Actions, People, FP7 – Nr 318759, pt. Stymulators and Inhibitors of Culure of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology. Consorcjum: Włochy, Norwegia, Rosja, Indie, Polska. Partnerzy USA, Niemcy. Realizacja – 1 luty 2013 – 31 październik 2015.

Koordynator projektu międzynarodowego współfinansowanego pt. Stymulatory i inhibitory kultury zaufania w interakcjach edukacyjnych wspomaganych yechnologia informacyjna i komunikacyjną, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr W160/7.PR/2013, umowa Nr 2923/7.PR/2013/2, realizowany od 6 maja 2013 do 30 września 2015

Ekspert w Komisji Europejskiej o numerze referencyjnym EX2006C195445 od stycznia 2014.

Praca jak Ewaluator – Nr CT-EX2006C195445-101 w programie call H2020-SwafS-2019-2-two-stage_Stage1 (recenzje ośmiu wniosków na podstawie umowy z dnia 12.04.2019 roku).

Koordynator Projektu Granty na Granty z decyzją nr 2923/7.PR/2013/2 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej – kwiecień 2012 – styczeń 2013. Pokłosiem jest złożony project grantowy w Brukselii w ramach 7PR Marie Curie – People – IRSSES FP7 Nr 611256 pt. School in the future. Sources of teachers innovation in the use ICT.

Ekspert w 7 Programie Ramowym Marie Curie o numerze referencyjnym EX2006C195445 od listopada 2012 do 31 grudnia 2013.

Ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji od 18 października 2013 roku.

Koordynator International Studies within the field of ICT and Learning in Nesna University, College from 21.05.2010 to 31.06.2012.

Koordynator Projektu naukowo – badawczego, polsko – norweskiego pt. Szkoła przyszłości. Zastosowanie doświadczeń szkoły eksperymentalnej Aretta w Polsce, realizacja 03.03.2009 – 30.11.2010, finansowanego z Funduszy Norweskich.

Ekspert w Centre of Knowledge and Technology Transfer of University of Szczecin –od 2014 roku.

Ekspert w Narodowym Centrum Nauki, od 2010 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek Marie Curie Alumni Association, od 2017, numer członkowski 277262.

Zrealizowane projekty naukowo – badawcze:

Miedzynarodowy projekt naukowy – w ramach programu The international scientific project – as part of the program HORYZONT 2020 – H2020-MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), Nr 734602,  Title: Technologies of Imagining in Communication, Arts and Social Scinence. Consorcjum: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem – Czech Republic, The Polish University Abroad in London, England Association for Education, Science, Culture – Poland, The University of the Witswatersrand – RPA, Pwani University, Kenya, University of Macerata, Italy, Academy of Art in Szczecin, Poland – I act as a partner (regional coordinator) on behalf of the Association.

Projekt Granty na Granty z decyzją nr 3527/GG HORYZONT 2020/2016/0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej – 08 grudnia – 28 kwietnia 2016, pt. Kształtowanie kultury zaufania w interakcjach edukacyjnych wspomaganych ICT. Developing a culture of trust in ICT-aided educational. Pokłosiem jest złożony project grantowy w Brukselii w ramach HORYZONT 2020, Research and innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2016 – koordynator.

Projekt Granty na Granty z decyzją nr 3528/GG HORYZONT 2020/2016/0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej – 08 grudnia – 28 kwietnia 2016, pt. Global citizenship – development of the critical consciousness of solidarity through the use of ICT. Pokłosiem jest złożony project grantowy w Brukselii w ramach HORYZONT 2020,  Research and innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2016 – wykonawca.

Miedzynarodowy projekt naukowy – w ramach 7th Framework Programme, Marie Curie Actions, People, FP7 – Nr 318759, pt. Stymulators and Inhibitors of Culure of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology. Consorcjum: Włochy, Norwegia, Rosja, Indie, Polska. Partnerzy USA, Niemcy. Realizacja  – 1 luty 2013 – 31 październik 2015 – koordynator.

Projekt miedzynarodowy współfinansowany Stymulatory i inhibitory kultury zaufania w interakcjach edukacyjnych wspomaganych technologia informacyjna i komunikacyjną, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt Granty na Granty z decyzją nr 2923/7.PR/2013/2 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej – kwiecień 2012 – styczeń 2013. Pokłosiem jest złożony project grantowy w Brukselii w ramach 7PR Marie Curie – People – IRSSES FP7 Nr 611256 pt. School in the future. Sources of teachers innovation in the use ICT – koordynator.

Projekt Granty na Granty z decyzją nr 3528/GG HORYZONT 2020/2016/0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej – 08 grudnia – 28 kwietnia 2016, pt. Global citizenship – development of the critical consciousness of solidarity through the use of ICT. Pokłosiem jest złożony project grantowy w Brukselii w ramach HORYZONT 2020,  Research and innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2016 – wykonawca.

Projekt naukowo – badawczy, polsko – norweski nt. Szkoła przyszłości. Zastosowanie doświadczeń szkoły eksperymentalnej Aretta w Polsce, realizacja 03.03.2009 – 30.11.2010, pokłosiem dwie książki w języku polskim i angielskim z przeprowadzonych badań oraz strona internetowa www.sp1.choszczno.edu.pl

Projekt naukowo – badawczy, miedzynarodowy, nt. Culture – Science – Education, w okresie październik 2009 – wrzesień 2010, pomiędzy Uniwersytet Szczeciński (koordynator: dr hab. Elzbieta Perzycka), Nesna Uniwersity College (prof. dr Haral Nilsen), University of Macerata, Italy (prof. dr Piero Crispiani), Santa Ana Collage, United States of America (Jarosław Janio), University of Marcia, Spain (prof. Maria Dolores Prieto Sanchez), Department of Educational Technology, Boise State University, Idaho, USA (prof. Constance Wyzard), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (dr Dorota Siemienicka), Uniwersytet Śląski (dr Anna Watoła), Uniwersytet Zielonogórski (dr Eunika Baron – Polanczyk).

Wojewódzki grant edukacyjny I Edycji pt. ,,Ścieżka edukacji czytelniczej i medialnej w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i przedmiotowym”, rok 2000.

Wojewódzki grant edukacyjny I Edycji pt. ,,Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji w zakresie funkcjonowania młodzieży na rynku pracy” rok 2000.

Wojewódzki grant edukacyjny I Edycji pt. ,,Ścieżka czytelnicza
i medialna w szkole ponadgimnazjalnej”, rok 2001.

Wojewódzki grant edukacyjny I Edycji Grantów pt. ,,Technologia informacyjna w szkole ponadgimnazjalnej. Przegląd możliwości zastosowań.”, rok 2001.

Projekt edukacyjny pt. ,, Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w jednoczącej się Europie”, (grant) Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, rok 2002.

Projekt edukacyjny pt. ,,Kurs dla koordynatorów przedsiębiorczości w szkole”, (grant) Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, rok 2004.

Prace zwarte:

 • Perzycka E, Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, stron 326. (rozprawa habilitacyjna)
 • Perzycka E., (ed.) School of the Future (Searching for the Experience of Teachers in the Use of Digital Media in Polish and Norwegian Schools), Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2010, s. 193, ISBN 978-83-62355-43-3.
 • Perzycka E., (ed.) Towards a Better School (International Perspectives) Educational Research Consulting, Boise United States of America 2010, ISBN: 978-0-9758723-7-6, s.176.
 • Perzycka E., (red.) Pedagogika informacyjna. Media cyfrowe w teorii i praktyce edukacyjnej, , Szczecin 2010, s. 257, ISBN 978-83-62355-75-4 Wydawnictwo Print Group
 • Perzycka E., Godejord B., (ed.) Education across borders. Towards e-Didactics of International Module in Socio-cultural Aspects of ICT, Fredrikke, 2011 nr 1, ISBN 978-82-7569-197-0; ISSN 1501-6889, s. 74.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., (red.) Zaufanie w szkole w społeczeństwie sieciowym, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-658-1, s. 194.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Guide of International Project, Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-664-2, pp. 30.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 1, ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-641-3, pp. 106.
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., (ed.) Media and Trust – Theoretical and Practical Contexts, Print Grup, Szczecin,
 • Grebenuk T., Konyushenko S., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, 978-83-7241-986-6, 80 (on-line 978-83-7241-989-7). Dostępny także: www.sitproject.eu
 • Ali N., KhawajaM., Shah M.M., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 3 (Srinagar, India), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014, pp. 28, ISBN 978-83-7241-988-0 (on-line ISBN 978-83-7241-985-9) Dostępny także: www.sitproject.eu
 • Nilsen H., Perzycka E., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 4 (English & Norway), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-002-6, 80, (on-line ISBN 978-83-7972-004-0) Dostępny także: www.sitproject.eu
 • Deluigi R., Girotti L., Perzycka E., Polenta S., Rossi P.G., Stara F., Tumino R., Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions – Report No 5 (English&Italy), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN, 154, (on-line ISBN 978-83-7972-015-6) Dostępny także: www.sitproject.eu
 • Perzycka E., The Values in Educational Carriers of Culture. Trust, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-005-7, (online), ISBN 978-83-7972-003-3 (print) pp. 144, Dostępny także:  sitproject.eu
 • Perzycka E., Contexts of Trust in ICT-aided Educational Interactions, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN 978-83-7972-035-4, (print) p. 318, Dostępny także:  sitproject.eu
 • Czerepaniak – Walczak M., Perzycka E., (ed.) Developing a Culture of Trust in Ict-Aided Educational. International Perspektiv, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, ISBN (online), ISBN print), pp. , Dostępny także:   sitproject.eu
 • Perzycka E., Malinowska S., Rosiak A., Mądrość człowieka w świecie cyfrowych technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,
 • Perzycka E., Malinowska S., Rosiak A., Media cyfrowe szansą na innowacyjność nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,
 • Perzycka E., Łukaszewicz – Alcaraz, A., (eds.) Technologies of Imaging in Urban Communication – Report 1 from Poland/Szczecin, Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019, ISBN 978-83-955375-0-9, s. 463 (forma drukowana oraz interaktywna, open access)
 • Perzycka E., Łukaszewicz – Alcaraz, A., (eds.) Technologies of Imaging in Urban Communication – Report 2 from Kenya, Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2020, 328 (forma drukowana oraz interaktywna, open access)

Artykuły w czasopismach:

 • Perzycka E., In serach of a „good” teacher, [in:] Pa full fart videre, Waara (ed.) Hogskolen i Nesna Skriftserie 2010, No 74, Norway, ISBN 978-82-7569-193-2, ISSN 0805-3154 – 5p, pp.7-12.
 • Perzycka E., In Search of Useful Education on the Internet [in:] Perzycka E., Godejord B., (ed.) Education across borders. Towards e-Didactics of International Module in Socio-cultural Aspects of ICT, Fredrikke, 2011 No. 1, Norway, ISBN 978-82-7569-197-0; ISSN 1501-6889 – 5p, pp. 24-34.
 • Perzycka E., What do we know about the network generation? The reality and expectations of the digitalization of schools, General and Professional Education, 3/2012, ISNN 2084-1469 27-32
 • Perzycka E., Oczekiwania rynku pracy versus przygotowanie studentów pedagogiki w zakresie TIK [w:] Studia Pedagogiczne, Pedagogika w szkole LXVI wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej, Warszawa 2013, ISSN 0081-6795, ISBN 978-83-7789-163-6, s. 121-131
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., (М. Черепаняк-Вальчак, Э. Пежицка) Доверие учителей и учащихся к применению современных технологий в процессе обучения. Belgorad State University Scientific, Philology Jurnalism Pedagogy Psychology, No 6 (177) 2014, 21, ISSN pp. 294-300. Dostępny także:
 • Perzycka E., Zaufanie do cyfrowych mediów jako fundament w pracy e-nauczyciela, Problemy Profesjologii, 1/2014, ISSN 1895-197X
 • Perzycka E., Zaufanie do e-lerningu w kształceniu akademickim na przykładzie doświadczeń w Nesna University College, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2014/2
 • Perzycka E., Zaufanie do e-lerningu w kształceniu akademickim na przykładzie doświadczeń w Nesna University College, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2014/2
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., Personal elements of a culture of trust in ICT – Assisted educational interactions, General and Professional Education, 2/2014, ISNN 2084-1469, pp. 90-95. Dostępny także: http://genproedu.com
 • Perzycka E., Czerepaniak – Walczak M., Trust in Educational Interactions in Higher Education Institutions: Examination an Experience of Trust, The New Educational Review 2014, vol. 36, No. 2, ISSN 1732-6729, pp. 182 – 193. Zobacz: http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm# 
 • Perzycka E., Kowarski J., Stimulators and inhibitors of ICT implementation and use by teachers holding managerial positions in the vocational school – research report Fredrikke 2015/2, Culture of Trust in ICT-aided. Educational Interaction, Hogskolen i Nesna, Norway, ISBN 978-82-7569-210-6; ISSN 1503-5980, pp. 39-48. Dostępny także: http://hdl.handle.net/11250/276289
 • Perzycka E., Freedom or enslavement in education using digital media? Jurnal of Society in Kashmir, Vol: 05/2015, pp. 45-60. ISSN 2249-667X
 • Perzycka E., Theoretical and methodological inspiration in shaping the digital competence of the teacher, The New Educational Review 2015 (vol. 40, No 2) , ISSN 1732-6729, p. 180-188. http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm#
 • Perzycka E., Theoretical and methodological inspiration in shaping the digital competence of the teacher, The New Educational Review 2015 (vol. 40, No 2) , ISSN 1732-6729, p. 180-188. http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm# – 10p
 • Perzycka E., Olszewski, W., Profesor Kaziemierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel, Pedagogika Szkoły Wyższej 2/2017, pp.7-11.
 • Perzycka E., Professional rating of digital information’s – “Intro” in communicating computer art in reference to P.M.Lester theory. Problemy Profesjologii, 1/2018, ISSN 1895-197X, pp. 19-28.
 • Perzycka E., Self-Regulatory Cognition Competence From a Learning’s Perspective, in a Digital Information Environment, Dyskursy Młodych Andragogów 20, Zielona Góra 2019, pp. 253- 266.
 • Perzycka E., Czubińska G., Academic education of Poles abroad. Tradition and new challenges on the 80th anniversary of PUNO, Dyskursy Młodych Andragogów 21, Zielona Góra 2020.

Profesor wizytujący PASSH

Dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN – literaturoznawca (autorka wielu książek z zakresu literatury i kultury XVIII wieku), metodyk nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego oraz lektor z wieloletnim doświadczeniem, Kierownik Studiów Podyplomowych „Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego” 
w IBL PAN w Warszawie. Przeprowadzała wiele szkoleń z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako odziedziczonego w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie 
z ramienia „Stowarzyszenia Wspólnota Polska”. Przez wiele lat prowadziła Szkołę Języka i kultury Polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, była autorką specjalizacji glottodydaktycznej na filologii polskiej oraz przeprowadziła wiele kursów metodycznych dla nauczycieli z zagranicy oraz Szkół Letnich nauczania języka polskiego jako obcego zarówno z ministerialnych programów polskich, jak i zagranicznych współpracy uniwersyteckich. Obecnie specjalizuje się w dydaktyce i szkoleniach nauczycieli z zakresu nauczania jpjo, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 

Rafał Maćkowiak – od 2014 roku pracuje jako lektor w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W tym samym roku ukończył filologię polską oraz dziennikarstwo
i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów polonistycznych zrealizował program trzech specjalizacji: komunikowanie publiczne, edytorstwo tekstów literackich oraz nauczanie języka polskiego jako obcego, natomiast na dziennikarstwie wybrał specjalizację gatunki specjalistyczne dziennikarstwa. Zwieńczeniem studiów polonistycznych była praca magisterska pt. Komizm w serialu „Świat według Kiepskich” napisana pod kierunkiem prof. Bożeny Ostromęckiej-Frączak, natomiast praca magisterska z dziennikarstwa pt. Reportaż podróżniczy Wojciecha Cejrowskiego – studium przypadku powstała pod kierunkiem prof. Barbary Kudry. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Socjolekt polskich graczy wideo, napisaną pod kierunkiem prof. Edyty Pałuszyńskiej.

Zainteresowania naukowe

Interesuje się głównie kreatywnością językową, pragmalingwistyką, środowiskowymi odmianami języka oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Realizowane / zrealizowane projekty badawcze

Wyniki realizacji różnych projektów opublikowałem w artykułach, których listę podaję poniżej.

Wybrane publikacje / projekty edytorskie

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (na materiale serialu „Świat według Kiepskich”), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 21, Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, I. Dembowska-Wosik, B. Grochala, E. Pałuszyńska, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2014, s. 363–374.
 2. Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizmu w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Łódź 2014, s. 323–336.
 3. Tematyka języków obcych w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego, [w:] M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, Łódź 2015, s. 220–229.
 4. Agresja i przemoc werbalna na YouTubie, [w:] A. Stańczyk, A. Gajowiak, B. Stokłosa i in. (red.), Powrót przemocy, Lublin 2015, s. 128–140.
 5. Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce w komunikacji graczy konsolowych, [w:] E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Sendecka (red.), Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce 2016, s. 101–110.
 6. Kicz na portalu YouTube, [w:] B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji, Łódź 2016, s. 397–408.
 7. Polscy gameplayerzy a trolling, czyli o zachowaniach antyspołecznych na YouTube, [w:] K. Sakowski, Ł.M. Plęsa (red.), Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Łódź 2016, s. 73–91.
 8. YouTube na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] R. Maćkowiak, E. Wojtczak (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 4, Łódź 2017, s. 92–103.
 9. Parateksty w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego, [w:] E. Mikuła (red.), Tekst, pretekst, paratekst, Łódź 2017, s. 73–93.
 10. Kreatywność językowa konsolowców na przykładzie nagłówków czasopisma „PSX Extreme”, [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Łódź 2017, s. 109–125.
 11. Czym bawią nas Kiepscy, czyli o komizmie językowym w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Język, odbiór, interpretacja, Olsztyn 2017, s. 61–77.
 12. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (na materiale serialu „Świat według Kiepskich”), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), Łódź 2017, s. 77–95.
 13. Intertekstualność w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] M. Lisowska-Magdziarz, A. Całek, A. Oborska-Sroka (red.), Seriale i ich fani. Sezon 1, Kraków 2018, s. 47–58.
 14. Kreatywne nagłówki (na przykładzie czasopism „Pixel” i „Secret Service”), [w:] E. Mikuła (red.), Tekst, słowo, obraz, Łódź 2018, s. 105–120.
 15. Otoczony murem, hermetyczny język środowiska polskich graczy wideo? Czy słownictwo związane z branżą gier wideo jest znane Polakom? – wyniki badań ankietowych, [w:] B. Wolska, M. Szymor-Rólczak (red.), Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze, Łódź (w druku).

Redakcja:

 1. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 4, Łódź 2017, ss. 192 (współredakcja: E. Wojtczak).
 2. Nowe Tematy GCSE Polish (suplement), M. Archman, A. Bajerska, R. Maćkowiak, Londyn 2020 (w druku).

Prace edytorskie (skład, łamanie, projekt okładki):

 1. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2, M. Gaze, K. Kubacka (red.), Łódź 2014, ss. 240.
 2. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 22, Błąd glottodydaktyczny, G. Zarzycka (red.), Łódź 2015, ss. 383.
 3. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Łódź 2015, ss. 323.
 4. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 23, Specjalistyczne odmiany języka. Koncepcje badawcze i praktyka glottodydaktyczna, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), Łódź 2016, ss. 270.
 5. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), Łódź 2017, ss. 270.
 6. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 25, Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), Łódź 2018, ss. 217.
 7. Legendy Polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko, M. Gaze (red.), Londyn 2019, ss. 156.
 8. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), Łódź 2019, ss. 516.
 9. Ludyczność w (glotto)dydaktyce, M. Biernacka, A. Banach, P. Kaźmierczak (red.), Łódź 2020, ss. 221 (w druku).

Kontakt e-mail: rafal.mackowiak@passhlondyn.eu

Dorota Hrycak-Krzyżanowska – wykładowca, doktorantka, nauczyciel mianowany, posiadająca QTS (uprawnienia nauczycielskie w Wielkiej Brytanii). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w systemie szkół polskich, polonijnych i brytyjskich, nauczając języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego, obcego. Egzaminator z jezyka polskiego na pozimie GCSE oraz A-level. Prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego, obcego. Pracownik naukowo-dydaktyczny PASSH. Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w projekcie „Profesjonalny  polonista. Praktyka i personalizacja” prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński.

Współautorka podręcznika Legendy polskie na poziomie A2 oraz autorka gry edukacyjnej i kart do storytelling.

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka porównawcza, glottodydaktyka szczegółowa, komunikacji międzykulturowej, językoznawstwo kognitywne, metodologia nauczania języków obcych i odziedziczonych, stosowanie technik ludycznych oraz języka wizualnego w nauczaniu języków.

Doświadczenie zawodowe

IBL PAN, wykładowca na  Podyplomowych Studiach „Glottodydaktyka – Nauczanie języka polskiego jako obcego”; AQA Centralna Komisja Egzaminacyjna , LAW- Assessment Writer A-Level; Wellington College – nauczyciel języka polskiego jako obcego na poziomie IGCSE; The Macbeth Centre, Hammersmith& Fulham Council; Polish for Business, Polish language and culture through film; Narrative Techniques for Illustrated Stories; Polski Uniwersytet na Obczyżnie, Zakład Dydaktyki Polonijnej, Londyn Asystent; Szkoła Polska  przy Ambasadzie RP w Londynie; ESOL Windsor Forest College Group, lector (English as a second or foreign language); East Berkshire College wykładowca języka polskiego; International School of Creative Arts- wykładowca; Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell- nauczyciel języka polskiego; Teaching Personnel – nauczyciel art& design; TutorHunt – lektor języka polskiego jako obcego; Polska Szkola Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading- nauczyciel języka polskiego.

Realizowane/zrealizowane projekty badawcze:

 • Materiały dydaktyczne, (gry edukacyjne i karty do storytelling) do nauczania języka polskiego jako odziedziczonego, obcego
 • Dziecko z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
 • Doświadczenie oraz samopoczucie nauczycieli i uczniów związane z nauczaniem na odległość
 • Nauczenie i uczenie się w czasach pandemii.
 • Rozwijanie warsztatu Pracy Nauczyciela Polonijnego

Wybrane publikacje:

Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie młodzieży w Wielkiej Brytanii  Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego  jako obcego V, pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berened, Aleksandry Walkiewicz, Toruń 2020, s.157-172.

Wykorzystanie Storytelling i Digital storytelling w nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci młodzież w Wielkiej Brytanii, „Ludyczność w (glotto)dydaktyce”, pod redakcją Michaliny Biernackiej, Pauliny  Kaźmierczyk, Agnieszki Banach, Łódź 2020, s.413-425.

Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie młodzieży w Wielkiej Brytanii, Lektury w ręku nauczyciela, perspektywa polska i zagraniczna, redakcja Anna Janus-Sitarz Universitas Kraków 2019, s.207-221.

Wspόłautorka  „Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko”, PUNO Press, Londyn 2019, s.155 pod redakcją Mateusza Gaze (współautorstwo:  Magdalena Synowiec, Piotr Kośla, Marta Archman, Agata Kępińska, Agata Pempera, Urszula Kiermasz, Aneta Zdybel).

Biogram Oskar Halecki, Tadeusz Brzeski Architektura Wyobrażona 80 lat PUNO, redakcja Justyna Gorzkiewicz, Londyn 2019, s.43-45.

BADANIA

Ogólnoświatowe badania:

 1. Nauczanie i uczenie się w sytuacji pandemii
 2. Dwukulturowość, wielokulturowość dzieci i młodzieży polskego pochodzenia przebywających poza Polską.

Badania na terenie Wielkiej Brytanii:

 1. Aktywizujące metody nauczania w nauczania języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego, obcego; Storytelling.
 2. Wielokulturowa literatura w szkołach angielskich i polonijnych.

Kontakt:

e-mail: d.hrycak-krzyzanowska@passhlondyn.eu

orcid.org/0000-0002-2510-8961

Mgr Anna Hajduk – nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie.

Absolwentka

– Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, mgr pedagogiki, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (2018 r.)

– Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Łodzi, specjalizacja: Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i pracą z uczniem SPE (2018 r.)

– MBA in Managerial Communication, program by Clark University (Worcester, USA), campus University of Social Science (Łódź, Poland) (2018 r.).

Certyfikaty i dyplomy zawodowe

Qualified Teacher Status (QTS), Department for Education UK, Teacher Reference Number: 1854415 England 2018;

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach

IV – VIII szkół podstawowych zgodnie z planem nauczania uzupełniającego;

Doświadczenie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz polonistycznej w polskich szkołach polonijnych, nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na poziomie GSCS oraz A – level z języka polskiego oraz teaching assistant w brytyjskiej szkole na poziomie primary school.

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze koncentrują się na wpływie rodziny jako środowiska kształtującego motywację uczniów do uczenia się i osiągnięć szkolnych w szkołach polonijnych oraz możliwości i korzyści z wykorzystywanych nowych technologii w edukacji jak i tworzenie własnych materiałów dydaktycznych wspomagających proces uczenia się uczniów dwujęzycznych w szkołach polonijnych.  

Absolwent studiόw magisterskich na UMCS w Lublinie, kierunek Administracja oraz studiόw podyplomowych na PUNO, kierunek Nauczanie Języka i Kultury Polskiej na Obczyźnie. Słuchacz Seminarium Doktoranckiego na PUNO. Od wielu lat nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej w Londynie.

Zainteresowania naukowe

Rozwόj lingwistyczny dzieci dwujęzycznych z uwzględnieniem rόżnic pomiędzy dziećmi z rodzin mieszanych i jednolitych językowo, zwłaszcza rozwόj języka pisanego
i jego zależność od pozostałych sprawnosci językowych. Interesuje mnie rόwnież analiza porόwnawcza treści podręcznikόw do nauczania języka polskiego na obczyźnie.

Wybrane publikacje

Wspόłautor podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego pt „Legendy polskie na A2”

Kontakt: piotr.kosla@passhlondyn.eu

Mgr filologii polskiej, logopeda oświatowy, provider neuroflow. Po licznych szkoleniach m.in. u dr Swiatłany Masgutowej, Barbary Romanowskiej, dr A. Senderskiego, Jensa Hebera, Anny Krasowskiej, prof. J. Cieszyńskiej, prof. M. Korendo. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Puławach w: Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym, Liceum im. ks. J. Czartoryskiego, SP nr 10, PSNRON, przychodni ,,Esculap” a także prowadząc działalność szkoleniowo-terapeutyczną na skalę ogólnokrajową. Prowadziła szkolenia nt. rozwoju mowy dzieci autystycznych. Od 2015 roku pracuje z dziećmi polskiego pochodzenia na Islandii, jako nauczyciel języka polskiego i logopeda, a od jesieni 2020 roku również jako provider neuroflow, pogłębiając wiedzę nt.przetwarzania słuchowego i jego wpływu na nabywanie języka ojczystego oraz nauki języków obcych. W latach 2018-2020 była dyrektor Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. J. Korczaka.

Poeta, prozaik, scenarzysta, dziennikarz, instruktor samoobrony, amatorsko para się aktorstwem, autor tomików poezji oraz twórca projektów graficznych do okładek tomików literackich i dzieł naukowych wielu autorów. Pomysłodawca i założyciel Kwartalnika YPSILON czasopisma literacko-artystycznego. Pełnił funkcje prezesa Fundacji Pedagogium (wydawca czasopisma „Resocjalizacja Polska”), obecnie jest wiceprezesem Fundacji im. Benjamina Franklina. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Propagator prowadzenia warsztatów metodą dramy. Jego pasją jest również resocjalizacja, prowadził w tym zakresie badania oraz projekty artystyczno-społeczne dotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o charakterze profilaktycznym realizowanym w oparciu o teorię twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego i osadzony w reintegracji społecznej dzieci i młodzieży umieszczonej w MOW, MOS oraz spędzającej czas w Placówkach Wsparcia Dziennego, a także dorosłych przebywających w zakładach karnych oraz byłych skazanych i ich rodzin. Współtworzył Centrum Readaptacji Społecznej oraz interaktywną, realną mapę wsparcia osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w Polsce.
e-mail:

   

Głównym obszarem badań pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej jest glottodydaktyka polonistyczna i psycholingwistyka. Pracownicy Katedry to doświadczeni naukowcy, którzy prowadzą badania w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Zajmujemy się problemami nauczania podsystemów języka polskiego (fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni, pisowni), sprawności językowych (czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, pisania), wykorzystania szeroko pojętej kultury, w tym kultury popularnej w procesie nauczania jpjo. Kolejnym obszarem badań jest lingwistyka kulturowa, czyli zagadnienia związane z językowym i dyskursywnym obrazem świata oraz stereotypami językowymi. Zajmujemy się również zagadnieniami z zakresu pragmalingwistyki, m.in. wartościowaniem w dyskursie publicznym, językiem mediów, językiem polityki i polityków, językowymi i pozajęzykowymi wyznacznikami kreowania wizerunku.  Interesuje  nas również rozwój lingwistyczny dzieci dwujęzycznych z uwzględnieniem różnic miedzy dziećmi z rodzin mieszanych i jednolitych językowo.

Pracownicy są autorami monografii naukowych, wielu artykułów w prestiżowych czasopismach, rozdziałów w monografiach wieloautorskich, recenzji naukowych.

Członkowie Katedry to również egzaminatorzy i autorzy zadań egzaminacyjnych. Aktywnie uczestniczą w organizacji ministerialnych egzaminów certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego, na poziomie B1-C2, są   też egzaminatorami GCSE oraz przygotowują pytania do egzaminu A-level Polish. Do tej pory przeprowadzali egzaminy w Windsor College, Wellington College, oraz innych szkołach na terenie Londynu , UK.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego powoduje, że pracownicy Katedry są również współautorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko. Planujemy tworzenie kolejnych podręczników i pomocy, takich jak gry edukacyjne wspomagające  nauczania języka polskiego, na wszystkich jego poziomach. Pracujemy właśnie nad podręcznikiem do nauki zdalnej, który będzie zawierał materiały dydaktyczne oraz audio-wizualne pomoce naukowe, takie jak: fragmenty filmów, słuchowisk radiowych i tekstów literackich itd., które wzbogacą naukę młodzieży w wieku 13-15 lat.

Ważnym aspektem działalności Katedry są konferencje naukowe, dydaktyczno-naukowe, warsztaty, szkolenia i webinaria dla nauczycieli języka polskiego w kraju i zagranicą. 

Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej cechuje interdyscyplinarność prowadzonych badań: od glottodydaktyki polonistycznej, przez lingwistykę kulturową, po pragmalingwistykę i medioznawstwo. W pracy naukowej staramy się wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia kursów z języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego i w różnych odmianach specjalistycznych.