Instytut Nauk Humanistycznych obejmuje nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory np. język, literatura, sztuka. Jako jednostka naukowa w Wielkiej Brytanii, zajmujemy się więc badaniami związanymi z zagadnieniami z językiem polskim, dwujęzycznością, wielojęzycznością, tłumaczeniami i tożsamością kulturową. Stanowi to multidyscyplinarny obszar badań nad relacją między językiem, kulturą i poznaniem. Zainteresowaniami badawczymi wchodzącymi w obręb Instytutu jest: językoznawstwo, glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, odziedziczonego, kultura języka, literaturoznawstwo i dydaktyka literatury, kształcenie językowe, literackie, kulturowe. Poza głównymi celami PASSH w ramach Instytutu realizowane są następujące cele szczegółowe: badania potrzeb, osiągnięć oraz publikacja prac dotyczących stanu polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii i na świecie; organizacja i przeprowadzanie studiów podyplomowych dla obecnej i przyszłej kadry nauczycieli języka polskiego uczących w polskich szkołach sobotnich i na kursach języka polskiego dla obcokrajowców; organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli w odpowiedzi na bieżące potrzeby i ustawiczne doskonalenie warsztatu nauczyciela; współpraca ze szkołami, nauczycielami i innymi organizacjami w celu usprawnienia i ukierunkowania celów polskiej edukacji; przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

KADRA

Rafał Maćkowiak – od 2014 roku pracuje jako lektor w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W tym samym roku ukończył filologię polską oraz dziennikarstwo
i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów polonistycznych zrealizował program trzech specjalizacji: komunikowanie publiczne, edytorstwo tekstów literackich oraz nauczanie języka polskiego jako obcego, natomiast na dziennikarstwie wybrał specjalizację gatunki specjalistyczne dziennikarstwa. Zwieńczeniem studiów polonistycznych była praca magisterska pt. Komizm w serialu „Świat według Kiepskich” napisana pod kierunkiem prof. Bożeny Ostromęckiej-Frączak, natomiast praca magisterska z dziennikarstwa pt. Reportaż podróżniczy Wojciecha Cejrowskiego – studium przypadku powstała pod kierunkiem prof. Barbary Kudry. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Socjolekt polskich graczy wideo, napisaną pod kierunkiem prof. Edyty Pałuszyńskiej.

Zainteresowania naukowe

Interesuje się głównie kreatywnością językową, pragmalingwistyką, środowiskowymi odmianami języka oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Realizowane / zrealizowane projekty badawcze

Wyniki realizacji różnych projektów opublikowałem w artykułach, których listę podaję poniżej.

Wybrane publikacje / projekty edytorskie

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (na materiale serialu „Świat według Kiepskich”), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 21, Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, I. Dembowska-Wosik, B. Grochala, E. Pałuszyńska, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2014, s. 363–374.
 2. Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizmu w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Łódź 2014, s. 323–336.
 3. Tematyka języków obcych w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego, [w:] M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, Łódź 2015, s. 220–229.
 4. Agresja i przemoc werbalna na YouTubie, [w:] A. Stańczyk, A. Gajowiak, B. Stokłosa i in. (red.), Powrót przemocy, Lublin 2015, s. 128–140.
 5. Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce w komunikacji graczy konsolowych, [w:] E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Sendecka (red.), Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce 2016, s. 101–110.
 6. Kicz na portalu YouTube, [w:] B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji, Łódź 2016, s. 397–408.
 7. Polscy gameplayerzy a trolling, czyli o zachowaniach antyspołecznych na YouTube, [w:] K. Sakowski, Ł.M. Plęsa (red.), Nowe media w języku, kulturze i literaturze, Łódź 2016, s. 73–91.
 8. YouTube na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] R. Maćkowiak, E. Wojtczak (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 4, Łódź 2017, s. 92–103.
 9. Parateksty w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego, [w:] E. Mikuła (red.), Tekst, pretekst, paratekst, Łódź 2017, s. 73–93.
 10. Kreatywność językowa konsolowców na przykładzie nagłówków czasopisma „PSX Extreme”, [w:] K. Burska, R. Zarębski (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, Łódź 2017, s. 109–125.
 11. Czym bawią nas Kiepscy, czyli o komizmie językowym w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Język, odbiór, interpretacja, Olsztyn 2017, s. 61–77.
 12. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (na materiale serialu „Świat według Kiepskich”), [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), Łódź 2017, s. 77–95.
 13. Intertekstualność w serialu „Świat według Kiepskich”, [w:] M. Lisowska-Magdziarz, A. Całek, A. Oborska-Sroka (red.), Seriale i ich fani. Sezon 1, Kraków 2018, s. 47–58.
 14. Kreatywne nagłówki (na przykładzie czasopism „Pixel” i „Secret Service”), [w:] E. Mikuła (red.), Tekst, słowo, obraz, Łódź 2018, s. 105–120.
 15. Otoczony murem, hermetyczny język środowiska polskich graczy wideo? Czy słownictwo związane z branżą gier wideo jest znane Polakom? – wyniki badań ankietowych, [w:] B. Wolska, M. Szymor-Rólczak (red.), Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze, Łódź (w druku).

Redakcja:

 1. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 4, Łódź 2017, ss. 192 (współredakcja: E. Wojtczak).
 2. Nowe Tematy GCSE Polish (suplement), M. Archman, A. Bajerska, R. Maćkowiak, Londyn 2020 (w druku).

Prace edytorskie (skład, łamanie, projekt okładki):

 1. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2, M. Gaze, K. Kubacka (red.), Łódź 2014, ss. 240.
 2. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 22, Błąd glottodydaktyczny, G. Zarzycka (red.), Łódź 2015, ss. 383.
 3. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Łódź 2015, ss. 323.
 4. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 23, Specjalistyczne odmiany języka. Koncepcje badawcze i praktyka glottodydaktyczna, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), Łódź 2016, ss. 270.
 5. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), Łódź 2017, ss. 270.
 6. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 25, Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), Łódź 2018, ss. 217.
 7. Legendy Polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko, M. Gaze (red.), Londyn 2019, ss. 156.
 8. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), Łódź 2019, ss. 516.
 9. Ludyczność w (glotto)dydaktyce, M. Biernacka, A. Banach, P. Kaźmierczak (red.), Łódź 2020, ss. 221 (w druku).

Kontakt e-mail: rafal.mackowiak@passhlondyn.eu

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016-2021 kierownik Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, UG. W okresie 2016-2020 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. kształcenia. 2014-2019 kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 1989-2012 nauczyciel języka polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, VI LO w Gdańsku, w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, w Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie. Egzaminator maturalny – wpisana na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Nauczyciel dyplomowany.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • ekspert w Projekcie MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 (program dotacyjny IAM Kulturalne pomosty): opracowanie naukowe publikacji Wstęp i opracowanie kategorii językoznawczych (do katalogu wystawy wydanego w ramach projektu Wystawa Grafiki i Ilustracji „STO LAT, Ą I Ę”) tłumaczonej na język litewski (2018 r.)
 • członek zespołu merytorycznego w projekcie Stań się konkurencyjny z UG oraz główny wykonawca w jego części: kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • Normal Harbin Uniwersytet w Harbinie (Chiny) – umowa bilateralna z Uniwersytetem Gdańskim na wspólne prowadzenie studiów (od 2010 r.)
 • NAWA – przedstawiciel UG do kontaktów odpowiedzialny za organizację Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 • Jilin International Studies University (Chiny) – umowa bilateralna z Uniwersytetem Gdańskim na wspólne prowadzenie studiów (od 2021 )

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

 • członek rady naukowej czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (40 pkt MEiN)
 • redaktor naczelna czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (2, 6 i od 2021 r. 40 pkt MNiSW)
 • redaktor językowy w czasopiśmie naukowym UG „Zarządzanie i Finanse”

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM

 • Gdański Model Integracji Imigrantów i Imigrantek – od 2015 r. członek Zespołu Edukacja
 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – szkolenie dla lektorów (2017/2018)
 • Akademia Dobrej Edukacji – współtworzenie innowacyjnej koncepcji szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz licealnej (2013–2015), udział w pracach programowych, szkoleniach dla nauczycieli, egzaminie maturalnym
 • Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN – członek Zespołu (od 2016 r.)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – prowadzenie cyklu wykładów i warsztatów dla doradców metodycznych z całego kraju (2018–2019)
 • Platforma Szkoleniowo-Doradcza„Creative” – ekspert, prowadząca wykłady i warsztaty szkoleniowe (2017–2020)

CZŁONKOSTWO W KOMISJACH I STOWARZYSZENIACH

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 1991 r.)
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 1996 r.)
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe (od 2005 r.)
 • Instytut Kaszubski (od 2019 r.)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2016 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2013 – Nagroda Rektora II stopnia za książkę „Ojców mowę znać należy…”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, wyd. Bernardinum, Pelplin 2012

2009 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE Z OSTATNICH 5 LAT

 • Lewińska, 2019, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin.
 • Lewińska, Rogowska-Cybulska E., (2019), O lekturze wiersza „Ta sama płyta” Janusza St. Pasierba na lekcjach języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 39–42.
 • Lewińska, Jakiel E., 2018, Kilka uwag o kulturze na kursie języka polskiego dla słuchaczy pochodzących z krajów azjatyckich, [w:] Istnieć w kulturze, istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Rypel, D. Jastrzębska-Golonka, Bydgoszcz, s. 67–76.
 • Lewińska, Warda-Radys L., 2018, Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego a sukces edukacyjny ucznia z doświadczeniem migracyjnym (na przykładzie pracy nad leksyką), [w:] Edukacja wobec migracji. Konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa, red. P. Gębal, Kraków, s. 103–116.
 • Badyda E., Lewińska, Warda-Radys L., 2016, Zaplanowane powroty – o kilku pomysłach utrwalania zagadnień gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 1: Tradycje i innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin, s. 49–64.

aneta.lewinska@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/pracownik/1745/aneta_lewinska

Absolwent studiόw magisterskich na UMCS w Lublinie, kierunek Administracja oraz studiόw podyplomowych na PUNO, kierunek Nauczanie Języka i Kultury Polskiej na Obczyźnie. Słuchacz Seminarium Doktoranckiego na PUNO. Od wielu lat nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej w Londynie.

Zainteresowania naukowe

Rozwόj lingwistyczny dzieci dwujęzycznych z uwzględnieniem rόżnic pomiędzy dziećmi z rodzin mieszanych i jednolitych językowo, zwłaszcza rozwόj języka pisanego
i jego zależność od pozostałych sprawnosci językowych. Interesuje mnie rόwnież analiza porόwnawcza treści podręcznikόw do nauczania języka polskiego na obczyźnie.

Wybrane publikacje

Wspόłautor podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego pt „Legendy polskie na A2”

Kontakt: piotr.kosla@passhlondyn.eu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych, podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Pasjonatka onomastyki, a zwłaszcza antroponimii. Wielbicielka komizmu słownego i sytuacyjnego. Miłośniczka żeglarstwa i teatru. Stała bywalczyni Festiwalu Dramaturgii Współczesnej “Rzeczywistość Przedstawiona”. Wieczna optymistka.

Polonistka z pasją i pragmatycznym podejściem do przedmiotu. Egzaminator maturalny.  Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych. TIK – uje na lekcjach. Niestrudzenie tworzy aplikacje ułatwiające przyswojenie wiedzy z języka polskiego i nie tylko.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą.

Wciąż stawia sobie nowe wyzwania.

 

Poeta, prozaik, scenarzysta, dziennikarz, instruktor samoobrony, amatorsko para się aktorstwem, autor tomików poezji oraz twórca projektów graficznych do okładek tomików literackich i dzieł naukowych wielu autorów. Pomysłodawca i założyciel Kwartalnika YPSILON czasopisma literacko-artystycznego. Pełnił funkcje prezesa Fundacji Pedagogium (wydawca czasopisma „Resocjalizacja Polska”), obecnie jest wiceprezesem Fundacji im. Benjamina Franklina. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Propagator prowadzenia warsztatów metodą dramy. Jego pasją jest również resocjalizacja, prowadził w tym zakresie badania oraz projekty artystyczno-społeczne dotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o charakterze profilaktycznym realizowanym w oparciu o teorię twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego i osadzony w reintegracji społecznej dzieci i młodzieży umieszczonej w MOW, MOS oraz spędzającej czas w Placówkach Wsparcia Dziennego, a także dorosłych przebywających w zakładach karnych oraz byłych skazanych i ich rodzin. Współtworzył Centrum Readaptacji Społecznej oraz interaktywną, realną mapę wsparcia osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w Polsce.
e-mail:

Absolwentka studiów inżynieryjnych na Politechnice Warszawskiej oraz filologii angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Nauczyciel kontraktowy chemii, matematyki i języka angielskiego w gimnazjum i Zespole Szkól Ekonomicznych w Płocku.

Przygodę z nauczaniem języka polskiego dzieci dwujęzycznych rozpoczęła  w Polskiej Szkole Sobotniej od września 2010 roku jako nauczyciel w klasie piątej, następnie nauczyciel w klasie GCSE. 

Od 2014 roku dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych w Lancaster. Prowadzi zajęcia z nauczania języka polskiego jako drugiego i obcego na wszystkich poziomach. Jest również lektorem języka angielskiego. 

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwentka politologii, filologii polskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, a także nauczycielka języka polskiego oraz glottodydaktyk.

W swojej pracy naukowej zajmuje się językiem odziedziczonym, współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży oraz innowacyjnymi metodami nauczania.

Uczestniczka projektów naukowo-edukacyjnych realizowanych przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ.

Zdobywczyni tytułu Lidera Edukacji Wielokulturowej. Obecnie pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Twórczej Edukacji Polonistycznej.

   

Głównym obszarem badań pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej jest glottodydaktyka polonistyczna i psycholingwistyka. Pracownicy Katedry to doświadczeni naukowcy, którzy prowadzą badania w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Zajmujemy się problemami nauczania podsystemów języka polskiego (fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni, pisowni), sprawności językowych (czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, pisania), wykorzystania szeroko pojętej kultury, w tym kultury popularnej w procesie nauczania jpjo. Kolejnym obszarem badań jest lingwistyka kulturowa, czyli zagadnienia związane z językowym i dyskursywnym obrazem świata oraz stereotypami językowymi. Zajmujemy się również zagadnieniami z zakresu pragmalingwistyki, m.in. wartościowaniem w dyskursie publicznym, językiem mediów, językiem polityki i polityków, językowymi i pozajęzykowymi wyznacznikami kreowania wizerunku.  Interesuje  nas również rozwój lingwistyczny dzieci dwujęzycznych z uwzględnieniem różnic miedzy dziećmi z rodzin mieszanych i jednolitych językowo.

Pracownicy są autorami monografii naukowych, wielu artykułów w prestiżowych czasopismach, rozdziałów w monografiach wieloautorskich, recenzji naukowych.

Członkowie Katedry to również egzaminatorzy i autorzy zadań egzaminacyjnych. Aktywnie uczestniczą w organizacji ministerialnych egzaminów certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego, na poziomie B1-C2, są też egzaminatorami GCSE oraz przygotowują pytania do egzaminu A-level Polish.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego powoduje, że pracownicy Katedry są również współautorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Legendy polskie na A2. Podręcznik dla dzieci polonijnych i nie tylko. Planujemy tworzenie kolejnych podręczników i pomocy, takich jak gry edukacyjne wspomagające  nauczania języka polskiego, na wszystkich jego poziomach.

Ważnym aspektem działalności Katedry są konferencje naukowe, dydaktyczno-naukowe, warsztaty, szkolenia i webinaria dla nauczycieli języka polskiego w kraju i zagranicą. 

Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej cechuje interdyscyplinarność prowadzonych badań: od glottodydaktyki polonistycznej, przez lingwistykę kulturową, po pragmalingwistykę i medioznawstwo. W pracy naukowej staramy się wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia kursów z języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego i w różnych odmianach specjalistycznych.