Kadra naukowa Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych zakończyła prace nad następującymi projektami:

  1. „Doświadczenia oraz samopoczucie nauczycieli i uczniów związane z nauczaniem na odległość”.

To ogólnoświatowy projekt obejmujący respondentów z większości krajów europejskich oraz Ameryki. W badaniach wzięli udział zarówno nauczyciele/wykładowcy jak i uczniowie/studenci. Grupę badawczą stanowiło ponad 1500 respondentów. W projekcie zastosowane zostały badania z powtarzanym pomiarem.

Projekt miał kilka celów:

  1. Ustalenie czy nauczanie na odległość koreluje z wypaleniem zawodowym i lękiem u nauczycieli.
  2. Ustalenie czy nauczanie na odległość jest w związku z bezradnością intelektualną uczniów.
  3. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym w ocenie nauczycieli.
  4. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym w ocenie uczniów.
  5. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice postrzegania nauczania na odległość między uczniami i nauczycielami.
  6. Ustalenie czy istnieją różnice w nasileniu bezradności intelektualnej uczniów między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym.
  7. Ustalenie czy po okresie około trzech miesięcy nauczania i uczenia się w formie zdalnej nastąpiły zmiany w wyżej wskazanych zakresach.

Wynikiem końcowym projektu będzie publikacja w formie książki, która zawierała będzie wyniki badań oraz wynikające z nich rekomendacje i implikacje praktyczne. Wyniki oraz wnioski będą również (częściowo już są) prezentowane na konferencjach naukowych.

Kierownik projektu: dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

            2. „Lęk i agresja  w czasie pandemii COVID-19”

To ogólnoświatowy projekt, w którym  udział wzięły osoby z terenu Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Celem badania było określenie czy panująca pandemia oraz izolacja są w korelacji z lękiem i agresją a także czy osoby ze względu na warunki izolacji, oraz pewne indywidualne czynniki różnią się między sobą względem nasilenia agresji i lęku oraz jak czas izolacji i panującej pandemii wiąże się z lękiem i agresją.  W badaniu wzięło udział ponad 1700 respondentów. Wyniki są prezentowane podczas konferencji. Całościowe analizy badań opublikowane zostaną w naukowych oraz innych czasopismach i portalach, a także prezentowane będą na kolejnych konferencjach międzynarodowych. 

Kierownik projektu: dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

            3. „Zachowania agresywne i lękowe wśród pracowników służby więziennej w okresie pandemii Covid-19”.

Celem przeprowadzonych badań była ocena nasilenia zachowań agresywnych i lękowych wśród pracowników służby więziennej w Wielkiej Brytanii oraz Polsce w okresie wzmożonego napięcia wywołanego COVID 19. Przeprowadzone badania miały również na celu ocenę oraz analizę różnic między badanymi krajami. W tym celu wykorzystano Kwestionariusz Agresji A. H. Bussa i M. Perry’ego (służącego do oceny stopnia nasilenia agresywności oraz jej form w jakich jest przejawiana a więc: agresję fizyczną, agresję werbalną, gniew i wrogość) oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Ch. D. Spielbergera R. L. Gorsucha i R. E. Lusheneʼa badającego  stan aktualny jednostki w chwili badania. Badania miały charakter ilościowy, a za cel praktyczny przyjęto zgromadzenie wiedzy umożliwiającej wysunięcie przyszłych wskazówek dotyczących praktycznych aspektów opieki penitencjarnej w okresie zagrożenia i wzmożonej kontroli społecznej.

Kierownik projektu: dr Marcin Jurczyk

           4. „Dziecko z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.

Celem projektu jest przygotowywanie nauczycieli uczących w polskich szkołach w Polsce do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzony wieloetapowo. Projekt powstał w wyniku rozpoznania przez kadrę PASSH potrzeby specjalistycznego programu do pracy z dziećmi emigrującymi do Polski lub powracającymi do Polski z emigracji. Jest skierowany do organizatorów pracy oświatowej, dydaktyków, nauczycieli uczących w szkołach podstawowych w Polsce w różnych województwach. Uczestnicy najpierw uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez kadrę PASSH, a następnie kaskadowo szkolą nauczycieli w swoich środowiskach. Projekt dotyczy zastosowań praktycznych. Równolegle prowadzone są badania podłużne związane z sukcesami i niepowodzeniami szkolnymi uczniów, którzy emigrowali lub wrócili z emigracji do Polski i uczą się w placówkach biorących udział w projekcie. Projekt realizuje kadra naukowa PASSH oraz dydaktycy, psychologowie, pedagodzy, logopedzi pracujący z dziećmi w polskich szkołach sobotnich. Efektem końcowym przeprowadzonych badań będzie opracowanie i opublikowanie wyników oraz przygotowanie rekomendacji do pracy z polskimi dziećmi emigrującym lub powracającym z emigracji.

Kierownik projektu: dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

  1. Podręczniki do nauki języka polskiego jako odziedziczonego, obcego w systemie nauki zdalnej.

Projekt obejmuje stworzenie cyklu podręczników dla różnych grup wiekowych do nauki na odległość. Materiały zostaną przygotowane uwzględniając wyniki prowadzonych obecnie międzynarodowych badań uczniów/studentów i nauczycieli/wykładowców dotyczących nauczania on-line. Celem projektu jest przygotowanie, we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi podręcznika do nauki zdalnej a równolegle do niego powstanie podręcznik w wersji tradycyjnej. Podręcznik będzie zawierał materiały dydaktyczne oraz audio-wizualne pomoce naukowe, takie jak: fragmenty filmów, słuchowisk radiowych i tekstów literackich itd. W pierwszym etapie projektu powstaną materiały,  które wzbogacą naukę młodzieży w wieku 13-15 lat.

Kierownik projektu: mgr Mirosław Szcześniak

           6. „Zmiany w turystyce oraz przestrzeni turystycznej jako skutek epidemii COVID-19”.

Pandemia COVID-19 spowodowała zatrzymanie turystyki. Turystyka jako zjawisko społeczno-przestrzenne bardzo mocno kształtuje i oddziałuje na gospodarkę światową, będąc jednym z jej najważniejszych sektorów. Turystyka aktualnie jest najciężej dotkniętym sektorem gospodarki światowej – jest najcieżej dotkniętym aspektem stylu życia i relacji społecznych mieszkańców wielu krajów świata.Pandemia COVID-19, jak wskazują statystyki ostatnich miesięcy, zweryfikowała światowe wpływy z turystyki. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), prognozuje spadek nawet o 30%, co oznacza, że rozwój turystyki powróci do sytuacji, jaka miała miejsce 5–7 lat temu.Eksperci UNWTO podkreślają jednocześnie (odwołując się do załamania branży w latach 2008, 2012) historyczną odporność turystyki i zdolność do tworzenia miejsc pracy po sytuacjach kryzysowych. Wyjątkowość branży turystycznej wynika z jej niesamowitej dywersyfikacji i nieprzewidywalnych procesów migracji turystycznych. Turystyka spośród innych sektorów wyróżnia się wyjątkową skalą, intensywnością i skutecznością społecznych działań zespołowych. Wielkie znaczenie w odnowie branży ma współpraca międzynarodowa i dbałość aby sektor stał się głównym elementem działań naprawczych.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), w odpowiedzi na wybuch pandemi COVID-19, na spotkaniu najważniejszych agencji ONZ , państw członkowskie i sektora prywatnego – powołała Globalny Komitet Kryzysowy ds. Turystyki. UNWTO zachęca podróżnych z całego świata do „Zostań w domu już dziś, #TravelTomorrow”. Hashtag  #TravelTomorrow to projekt, który odwołuje się do: solidarności, której jesteśmy dziś świadkami na całym świecie, konieczności przyspieszenia rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju, uczenia się i rozumienia różnorodności kulturowej świata, wzbogacając tym swój rozwój i odkrywając otaczający świat, oraz wspierając miejsca pracy powstających na wszystkich poziomach sfer społecznych oraz wraz z obsługą ruchu turystycznego w większości współzależnych sektorów gospodarczych.

Projekt oparty jest na współpracy międzynarodowej oraz współpracy między sektorami publicznym i prywatnym. Hashtag  #TravelTomorrow, został przyjęty i jest stosowany na całym świecie nie tylko przez osoby prywatne, ale i organizacje i firmy turystyczne, miasta, a także kraje. #TravelTomorrow jest czytelną odpowiedzią UNWTO na wyzwanie COVID-19, jednoczącą w odbudowie turystyki zarówno organizatorów jak i jej uczestników.

Cel badań:

Próba identyfikacji  zmian zachodzących w turystyce i przestrzeni turystycznej jako skutek epidemii COVID-19, wraz ze wskazaniem determinant.  Zmian w przestrzeni na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym oraz percepcji, w różnych skalach odniesienia.

Materiał i metody badań:

Badania zrealizowane zostaną poprzez zastosowanie metody sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietowej (opartego na kwestionariuszu wywiadu dostępnego on-line).

Zastosowana metodyka umożliwia wprowadzenie powtarzalności pomiaru w dalszych latach, tym samym realizację badań porównawczych.

Obszar badań:

Badania będą miały zasięg międzynarodowy.

Autorka zakłada możliwość wykorzystania międzynarodowej dostępności języka polskiego (obszary występowania Polonii), pogłębiony próbą pozyskania respondentów  innych obszarów językowych w krajach europejskich, np. w UK, Niemczech oraz Hiszpanii.

Wyniki:

Uzyskane wyniki stanowić mogą podstawę do skonstruowania wytycznych dotyczących  przebranżowienia destynacji turystycznych, w tym ich markowania w odniesieniu do zdrowotności (m.in. rozwoju oferty opartej na zasadach rozwoju zrównoważonego, zasadach zdrowego stylu życia zarówno organizatorów jak i uczestników oferty turystycznej)  oraz odzyskania zaufania do turystyki.

Wytyczne obejmować będą odniesienia wobec zmian w przestrzeni turystycznej na poziomach: strukturalnym (lokalizacyjnym, organizacyjnym, prawnym, infrastrukturalnym, logistycznym itp.), funkcjonalnym (użytkowym, zależności systemowych itp.),  oraz percepcji (wyobrażeniowym, doświadczalnym w tym kontekst gościnności, decyzyjnym w tym motywacji, zakresu wiedzy itp.).

Kierownik projektu: prof. Iwona Miedzińska