Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień statutu.

Misją Fundacji Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych jest:

– promowanie nowoczesnych metod kształcenia społeczności na różnych poziomach edukacji polonijnej oraz aktywne inicjowanie międzykulturowej wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

– propagowanie wartości edukacyjnych, kształtowanie właściwych postaw wobec nauki i edukacji,

– kształtowanie świadomego i refleksyjnego podejścia do procesu kształcenia przez całe życie,

– ukazanie potrzeby kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy,

– edukukowanie nauczycieli w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i procesem kształcenia,

– świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej dla nauczycieli, studentów, rodziców i uczniów,

– tworzenie ogólnoświatowej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sektora edukacyjnego, obejmującego placówki różnych typów, działające na rozmaitych poziomach kształcenia,

– promowanie artystów, twórców, działaczy z różnych dziedzin, na rzecz łączenia społeczności polonijnej od poziomu lokalnego do poziomu globalnego,

– świadczenie usług doradztwa rodzinnego, psychologicznego i pedagogicznego.

Celem Fundacji jest:

Wspieranie wszelkich form edukacji i aktywności, które służą rozwojowi edukacji polonijnej oraz dbanie o dobrostan psychologiczny Polaków i Polonii za granicą. 

Promocja działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość, wrażliwość kulturową i środowiskową, prowadzących do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie międzykulturowe. Działalność oświatowo-kulturalna oraz naukowa, szczególnie w zakresie wspierania i promowania polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez realizację międzynarodowych badań,
  2. udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na międzynarodowych konferencjach naukowych,
  3. nauczanie,
  4. prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę,
  5. współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
  6. promowanie polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie,
  7. świadczenie usług doradztwa rodzinnego, psychologicznego i pedagogicznego.

Jako Fundacja propagujemy idee integracji środowiska polonijnego, zajmującego się edukacją, zamieszkującego różne części Świata.

Dążymy do wzajemnego poznania i budowania więzi między ludźmi różnych narodowości i w każdym wieku, pokoleń i obszarów kulturowych, promujemy sztukę i kulturę. Kluczowa dla fundacji działalność koncentruje się na wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych służących przeciwdziałaniu wszelkim rodzajom wykluczenia społecznego.

Wspieramy nowatorskie rozwiązania w edukacji i szeroko pojętą twórczość, jako element dbałości o rozwój, aktywność, humanistyczne i społeczne wartości, które promuje Fundacja.

Kontakt: fundacjapansih@gmail.com

Jeżeli chcą Państwo nas wesprzeć można:

  • w dowolnym momencie zrobić przelew na konto Fundacji  88 1140 2004 0000 3802 8096 7520

Łączna kwota otrzymanych darowizn w 2023 roku wyniosła 11.765,02 zł.

Darowizny zostały przeznaczone na cele edukacyjne.

Łączna kwota otrzymanych darowizn w 2022 roku wyniosła 14.917,92 zł.

Darowizny zostały przeznaczone na cele edukacyjne.

Łączna kwota otrzymanych darowizn w 2020-2021 roku wyniosła 7396,95 zł.

Darowizny zostały przeznaczone na cele edukacyjne.