Współczesna nauka czyni człowieka podmiotem swoich badań, a jego zachowanie przedmiotem dociekań empirycznych. W wyjaśnianiu przyczyn zachowań wykorzystuje konteksty specjalistyczne, silnie osadzone w jednej dyscyplinie lub wręcz przeciwnie, w interdyscyplinarnej sieci powiązań upatruje szans na uzyskanie szerszej perspektywy spojrzenia na czynniki powiązane z funkcjonowaniem człowieka w różnych sferach. Dzięki licznym koncepcjom teoretycznym i rozwijającym się możliwościom naukowej weryfikacji założeń zapewnia zarówno poznawanie historii ludzkości, analizowanie zmian rzeczywistości społecznej, jak i prognozowanie przyszłości, biorąc pod uwagę szereg płaszczyzn wnikliwego wnioskowania.

Dramatyczne wydarzenia ostatnich lat domagają się bezustannej diagnozy roli człowieka w nowoczesnym świecie, jak i interpretacji skutków zjawisk i procesów, których jesteśmy odbiorcami. Dynamika zmian uwidacznia konieczność nieprzywiązywania się do utartych schematów i tworzy pole do poznawania człowieka w całkowicie nowych odsłonach jego działań, interakcji czy doświadczeń. W analizie aktualnych dyskursów naukowych, jak i działań praktycznych, pamiętamy również o klasycznych ujęciach natury człowieka mających swoje korzenie w historii nauk społecznych i humanistycznych.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego pochylenia się nad wielotorowością rozwoju współczesnej nauki czyniącej człowieka centralnym punktem swojej refleksji i wzbogacenia rozważań o jednostkach i grupach społecznych tematami ważnymi dla ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Chcielibyśmy, aby konferencja była przestrzenią dla naukowców i praktyków wskazującą interesujące pola debaty o człowieku, ale również okazją do wymiany opinii i stanowisk dotyczących rozwoju i przyszłości nauk społecznych i humanistycznych.

Organizatorzy

Kontakt: rektorat@passhlondyn.eu

Modern science makes man the subject of its research, and his behaviour the subject of empirical research. In explaining the causes of behaviour, he uses specialised contexts, strongly embedded in one discipline or on the contrary, sees an interdisciplinary network of connections as an opportunity to gain a broader perspective on factors related to human functioning in various spheres. Thanks to numerous theoretical concepts and the developing possibilities of scientific verification of assumptions, it provides both learning about the history of mankind, analysing changes in social reality, and forecasting the future, taking into account several planes of in-depth reasoning.

The dramatic events of recent years demand a constant diagnosis of the role of man in the modern world, as well as an interpretation of the effects of phenomena and processes of which we are recipients. The dynamics of change reveal the necessity of not being attached to clichés and create a field for getting to know a person in completely new versions of their actions, interactions, or experiences. In the analysis of current scientific discourses and practical activities, we also remember the classic views of human nature, which have their roots in the history of social sciences and humanities.

We invite everyone to lean together on the multifaceted development of modern science that makes the human being the focal point of its reflection and to enrich the considerations about individuals and social groups with topics important for their past, present, and future. We would like the conference to be a space for scientists and practitioners indicating interesting fields of debate about man, but also an opportunity to exchange opinions and positions on the development and future of social sciences and humanities.

Contact: rektorat@passhlondyn.eu

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler – przewodnicząca

dr Ewa Wojtowicz – wiceprzewodnicząca

dr Marcin Jurczyk

dr Rafał Maćkowiak

mgr Michał Stańczuk

mgr Mirosław Szcześniak

RADA NAUKOWA

prof. Tetiana Dubovyk, Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie

prof. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański

prof. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Kazimierz Pospiszyl

dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Grażyna Miłkowska prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Irena Pospiszyl prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Szymon Zmorzyński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Kazimiera Król, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  

dr Anna Janus, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ewa Kiliszek, Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Grzegorz Kudlak, Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marek Kulesza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marta Kulesza, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Kamil Kuracki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Rafał Maćkowiak, Uniwersytet Łódzki

dr Joanna Moleda, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Marta Niemiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ewa Wojtowicz, Polish Academy of Social Sciences and Humanities

dr Marcin Zarzecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie