Jak co roku, do uczestnictwa w konferencji, zapraszamy badaczy różnych dyscyplin i praktyków, którzy w codziennej pracy mierzą się z współczesnymi problemami.

W zderzeniu z trudnościami, jakimi borykają się ludzie, niezależnie od ich wieku, etapu rozwojowego, czy miejsc w których realizują swój potencjał, kluczowe staje się dzielenie sposobami sprzyjającymi osiąganiu harmonii w życiu człowieka.

Podstawowym krokiem do konstruowania skutecznych interwencji służących jednostkom, jak i całym grupom, jest właściwa diagnoza zjawisk, procesów i otoczenia będącego naturalnym odniesieniem dla człowieka. Prelegentom tegorocznej konferencji proponujemy szerokie pojmowanie diagnostyki rzeczywistości – w celu różnorodnego, a tym samym inspirującego, podejścia do współczesnych problemów. Począwszy od wstępnych refleksji, dokładnego opisu teraźniejszości uwzględniającego trójtemporalną perspektywę czasową, przez tworzenie i dobór narzędzi weryfikujących aktualne procesy i wzmacniających pozytywne oddziaływanie na dobrostan człowieka, aż po dyskutowanie rezultatów i stawianie pogłębionych pytań, formułowanie wniosków i rekomendację działań praktycznych.

Mamy nadzieję, że nasze coroczne spotkanie będzie, jak zwykle, przestrzenią łączącą różne modele teoretyczne i badawcze wraz z niejednorodnymi spojrzeniami na człowieka. Pragnęlibyśmy, aby efektem konferencji była identyfikacja i eksploracja przyczyn oraz konsekwencji działań człowieka, w oparciu o analizę barier i możliwości wynikających z wielu czynników, zarówno tych zależnych od człowieka, jak i znajdujących się poza zakresem jego wpływu. Liczymy, że wspólnie przyjrzymy się rzeczywistości, która choć w temacie konferencji dotyczy anonimowych ludzi, to tak naprawdę, dotyczy nas wszystkich. Każdego dnia, to my wszyscy, realizujemy z sukcesem różne zadania, konfrontujemy z porażkami lub podejmujemy wyzwania mające znaczenie dla jakości naszego życia, jak osób w naszym otoczeniu. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji „Diagnoza rzeczywistości – teraźniejsze problemy dzieci, młodzieży i dorosłych”!

Organizatorzy

Kontakt: rektorat@passhlondyn.eu

 

As every year, we invite researchers from various disciplines and practitioners who face contemporary problems in their daily work.

In the face of difficulties faced by people, regardless of their age, stage of development, or places where they realise their potential, it becomes crucial to share ways conducive to achieving harmony in human life.

The basic step in constructing effective interventions serving both individuals and entire groups is the proper diagnosis of phenomena, processes and the environment that is a natural reference for humans. We offer the speakers of this year’s conference a broad understanding of reality diagnostics – for a diverse and thus inspiring approach to contemporary problems. Starting from initial reflections, a detailed description of the present taking into account a three-temporal time perspective, through the creation and selection of tools verifying current processes and strengthening the positive impact on human well-being, to discussing the results and asking in-depth questions, formulating conclusions and recommending practical actions.

We hope that our annual meeting will be, as usual, a space combining various theoretical and research models along with heterogeneous views on man. We would like the effect of the conference to be the identification and exploration of the causes and consequences of human activities, based on the analysis of barriers and opportunities resulting from many factors, both those dependent on man and beyond the scope of his influence. We hope that together we will look at the reality that, although the topic of the conference concerns anonymous people, in fact concerns all of us. Every day, it is all of us who successfully carry out various tasks, confront failures or take on challenges that are important for the quality of our lives, as well as for those around us. We encourage you to participate in the conference „Diagnosis of reality – current problems of children, youth and adults”!

Contact: rektorat@passhlondyn.eu

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. AWSGE, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Kazimiera Król, prof ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

dr Anna Janus, Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

dr Marcin Jurczyk, Uniwersytet  Śląski

dr Ewa Kiliszek, Uniwersytet Warszawski

dr Izabela Kochan, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr Wojciech Kućko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski

dr Marek Kulesza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Marta Kulesza, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Lukasek, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie

dr Rafał Maćkowiak, Uniwersytet Łódzki

dr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Ewa Wojtowicz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr Marcin Zarzecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Michał Stańczuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Filip Chrypankowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

POSTERY