ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE NA II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 PRZYJMUJEMY DO 20 LUTEGO 2022 ROKU

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiona zostanie kolejna edycja seminarium doktoranckiego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji, a w konsekwencji – możliwość zatrudnienia lub awansu zawodowego – jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.

Celem uczestnictwa w seminarium doktoranckim jest wykształcenie u uczestników seminarium:

  • umiejętności indywidualnej pracy naukowej,
  • posługiwania się literaturą naukową,
  • prowadzeniem badań naukowych,
  • pisania tekstów naukowych,
  • przygotowania pod opieką promotora rozprawy doktorskiej.

Uczestnicy zdobędą wiedzę o charakterze przekrojowym z dziedziny nauk społecznych obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki i podniosą swoje kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca, a także będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z badaczami polskimi i brytyjskimi oraz możliwość zarówno biernego, jak i czynnego udziału w sympozjach, konferencjach i publikowania swoich tekstów w czasopiśmie Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W ramach seminarium doktoranckiego prowadzone są zajęcia z metodologii pracy naukowej, metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym:

  • konwersatoria – wspólne zajęcia dla słuchaczy danego rocznika służące rozwijaniu  warsztatu naukowego,
  • zajęcia specjalizacyjne – odbywają się dla słuchaczy seminarium z podziałem na dwie sekcje: nauk społecznych, nauk humanistycznych. Będą obejmowały problematykę związaną z tematami prac doktorskich. Uczestnikami zajęć w sekcjach będą słuchacze od II roku seminarium, którzy zadeklarują wybór jednej z sekcji (determinowany zainteresowaniami naukowymi i tematami prac doktorskich). Ze względów organizacyjnych zajęcia w sekcjach będą się odbywały w systemie „modułowym” (w danym roku akademickim zajęcia planowane są w dwóch modułach):
  • konsultacje indywidualne z opiekunem merytorycznym seminarium,
  • warsztaty – dotyczące m.in. zasad gromadzenia materiału badawczego, znalezienia promotora, pisania rozprawy doktorskiej, wymogów egzaminacyjnych.
Seminarium doktoranckie