ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE NA I SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 PRZYJMUJEMY OD 1 LIPCA DO 7 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W roku akademickim 2023/2024 uruchomiona zostanie kolejna edycja seminarium doktoranckiego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji, a w konsekwencji – możliwość zatrudnienia lub awansu zawodowego – jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.

Celem uczestnictwa w seminarium doktoranckim jest wykształcenie u uczestników seminarium:

  • umiejętności indywidualnej pracy naukowej,
  • posługiwania się literaturą naukową,
  • prowadzeniem badań naukowych,
  • pisania tekstów naukowych,
  • prezentowanie wyników swoich eksploracji na konferencjach naukowych.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca, a także będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z badaczami oraz możliwość zarówno biernego, jak i czynnego udziału w sympozjach, konferencjach i publikowania swoich tekstów w czasopiśmie Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych.

W ramach seminarium doktoranckiego prowadzone są zajęcia z metodologii pracy naukowej, metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym:

  • konwersatoria – wspólne zajęcia dla słuchaczy służące rozwijaniu  warsztatu naukowego,
  • zajęcia specjalizacyjne – będą obejmowały problematykę związaną z tematami prac doktorskich,
  • konsultacje indywidualne z opiekunem merytorycznym seminarium,
  • warsztaty – dotyczące m.in. zasad gromadzenia materiału badawczego, znalezienia promotora, pisania rozprawy doktorskiej, wymogów egzaminacyjnych.

PROWADZĄCY SEMINARIUM

                                                Prof. dr hab. Aneta Lewińska                                                                                                     Prof. dr hab. Przemysław Gębal

Aneta Lewińska – profesor nauk humanistycznych, językoznawca, pomorzoznawca, dydaktyk nauczania języka polskiego jako pierwszego, drugiego/obcego, tutor akademicki.

Kierownik Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego (od 2016 r.). Członek Zespołu Edukacji w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. W latach 2018-2020 przedstawiciel UG do kontaktów z Narodową Agencją Wymiany Naukowej odpowiedzialny za utworzenie i organizację w Uniwersytecie Gdańskim Ośrodka Egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Autorka programu studiów dla studentów Normal Harbin Uniwersytet w Harbinie (Chiny) w części realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG.

Autorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego (pierwszego/drugiego/obcego), m.in. monografii Ojców mowę czcić należy, Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012, ss. 326; Obraz regionów Polski w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, w: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, 2015, t. 19, s. 95-102.

Twórca i redaktor naczelna czasopisma punktowanego z listy B „Język-Szkoła-Religia” (w latach 2012-21), obecnie w Radzie Naukowej czasopisma.

Członek stowarzyszeń naukowych: Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1991 r.), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1996 r.), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005 r.), Instytutu Kaszubskiego (od 2019 r.) oraz Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2016 r.).

Ekspert i wykonawca w projektach naukowych, ekspert oceniający w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, recenzent wielu publikacji naukowych.

Wieloletni nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i szkole średniej, egzaminator maturalny.

Zainteresowania badawcze obejmują trzy główne obszary wiedzy językoznawczej: historię języka polskiego, odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Pomorza) oraz procesy uczenia/uczenia się języka polskiego w szkole dawnej i współczesnej, zwłaszcza psycholingwistyczne uwarunkowania przyswajania i uczenia się języka.

aneta.lewinska@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/pracownik/1745/aneta_lewinska

https://orcid.org/0000-0001-8545-4439

Prof. dr hab. Przemysław E. Gębal – lingwista stosowany – pedagog językowy – glottodydaktyk ogólny i polonistyczny– pedeutolog. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca wielu polskich uczelni. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z wielojęzycznością oraz psychologią i pedagogiką uczenia się i nauczania języków obcych, a także dydaktyką języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego. Promotor koncepcji glottodydaktyki porównawczej i zorientowanych humanistycznie nurtów edukacji językowej. Kontynuator idei krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej Prof. Władysława T. Miodunki. Propagator dydaktyki języków obcych oraz dydaktyki języka polskiego jako obcego i drugiego, stanowiących humanistyczne zaplecze rozwoju interdyscyplinarnej glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej,  Akademii Analizy Transakcyjnej  oraz Szkoły Facylitatorów. Trener, mentor oraz akredytowany tutor rozwojowy i akademicki. Zwolennik edukacji pozytywnej.