Wobec narastającego procesu globalizacji i związanych z nim migracji zagranicznych ludności  Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych powołała do życia Zrzeszenie Szkół Przedmiotów Ojczystych, którego nadrzędnym celem jest wspieranie nauczania języków ojczystych, wiedzy o kraju ojczystym, a także historii, geografii i kultury ojczystej wśród dzieci i nastolatków, które czasowo bądź stale przebywają na terenie Polski. Wierzymy, że możliwość usystematyzowanej edukacji w języku rodzimym pozwala zachować tożsamość kulturową, stwarzając jednocześnie bezpieczną przestrzeń dla harmonijnej adaptacji kulturowej w nowym środowisku.

Pomagamy w formalnej organizacji placówek, a także w zarządzaniu i administrowaniu nimi. Opracowujemy podstawę programową dla szkół, a także standard opieki logopedyczno-psychologiczno-pedagogicznej w języku ojczystym – we współpracy z organizacjami oświatowymi na całym świecie. Wspieramy środowisko nauczycieli, przygotowując konferencje naukowe i przeprowadzając szkolenia. Prowadzimy badania naukowe dotyczące dwujęzyczności. Staramy się integrować środowisko uczniów przez organizowanie cyklicznych spotkań i konkursów. Promujemy również kulturę, animując wydarzenia z udziałem artystów z różnych regionów świata.

Naszymi doświadczeniami dzielimy się z polonijnymi placówkami oświatowymi reprezentującymi Austrię, Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Rumunię, Szwajcarię, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy, Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię, Nową Zelandię, Afganistan, Egipt, Japonię, Uzbekistan, Egipt, Niger, Nigerię, Argentynę oraz Brazylię.

Tworzymy dobre praktyki edukacji w języku ojczystym. Odwołujemy się do artykułu 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.