REKRUTACJA ERASMUS

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych ogłasza nabór uczestników do projektu  „Innowacyjna szkoła” realizowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa na rzecz współpracy.

Nabór dotyczy udziału w I szkoleniu dla pracowników z organizacji partnerskiej, które odbędzie się 6-8 stycznia 2024 roku w kraju organizacji partnerskiej projektu.

Daskalia, Belgia

Dane identyfikacyjne projektu:   2023-1-PL01-KA210-SCH000151592

Czas trwania projektu:

01.12.2023 – 31.01.2025

Adresaci:

  • pracownicy merytoryczni (nauczyciele/trenerzy i kadra zarządzająca) Fundacji Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Cel projektu:

Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych i innowacyjnych, szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Finansowanie:

  • w ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego wraz z ubezpieczeniem, a także przygotowanie uczestników do wyjazdu.

Obowiązki uczestników:

przed mobilnością zagraniczną:

– zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania oświaty polonijnej w kraju organizacji przyjmującej w oparciu o dostarczone materiały,

– przygotowanie merytoryczne w związku z planowaną tematyką szkolenia.

w trakcie mobilności zagranicznej:

– sumienne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach merytorycznych (prowadzenie szkoleń oraz uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez inne osoby),

– uczestnictwo w formach przygotowanie kulturowego ustalonych w porozumieniu z partnerem zagranicznym.

po mobilności:

– realizacja zadań  przydzielonych przez koordynatora projektu, dot. rozliczenia dokumentacji,

– upowszechnianie rezultatów mobilności (udział w wydarzeniach upowszechniających organizowanych przez organizację), w tym             dzielenie się uzyskaną wiedzą z innymi pracownikami w instytucji partnerskiej, nie uczestniczącymi w szkoleniu.

Rekrutacja do projektu:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w „Regulaminie rekrutacji”. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 2) a następnie przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów (w formacie PDF) na adres: fundacjapansih@gmail.com (ww. dokumenty aplikacyjne są dostępne na podstronie internetowej projektu) lub złożyć osobiście w sekretariacie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2023 roku o godz. 12.00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/