Rekrutacja pracowników PASSH

Polish Academy of Social Sciences and Humanities ogłasza nabór uczestników do projektu  „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (Edukacja szkolna).

Nabór dotyczy udziału w I szkoleniu dla pracowników z organizacji partnerskich, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2021 roku w kraju organizacji partnerskiej projektu:

Fundacji Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych, Polska

Dane identyfikacyjne projektu:   2020-1-PL01-KA226-SCH-095677

Czas trwania projektu:

01.03.2021 -28.02.2023

Adresaci projektu:

  • pracownicy merytoryczni (nauczyciele akademiccy i kadra zarządzająca) Polish Academy of Social Sciences and Humanities

Cel projektu:

Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej, kompleksowych i innowacyjnych, szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Innowacyjne praktyki wzmocnią kompetencje nauczycieli i instytucji szkół polonijnych, poprzez:

  1. Podniesienie:

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy;

– wiedzy i kompetencji nauczycieli z pracy z platformą cyfrową;

– kompetencji pracowników dydaktycznych z organizacji koordynującej prowadzących szkolenia oraz udzielających doradztwa nowym grupom odbiorców.

  1. Opracowanie i wdrożenie:

– „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;

– e-platformy kompatybilnej z treściami kompendium wraz z 20 kursami e-learningowymi.

  1. Udostępnienie rezultatów pracy intelektualnej wraz ze stałym wsparciem dla uczestniczących w projekcie organizacji oraz innym podmiotom i osobom prowadzącym działalność edukacyjną w Polsce oraz w języku polskim za granicą.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby placówek prowadzących polską oświatę poza granicami kraju.

Innowacyjność projektu polega m.in. na przygotowaniu nawiązujących do treści Kompendium szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki oraz pracy z TIK, które pomogą nauczycielom
w pracy z e-platformą oraz udoskonalą warsztat kadry pedagogicznej.

Finansowanie:

  • w ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego wraz z ubezpieczeniem, a także przygotowanie uczestników do wyjazdu.

Obowiązki uczestników:

przed mobilnością zagraniczną:

– zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania oświaty polonijnej w kraju organizacji przyjmującej w oparciu o dostarczone materiały,

– przygotowanie pedagogiczne w związku z planowaną tematyką szkolenia

w trakcie mobilności zagranicznej:

– sumienne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach merytorycznych,

– sporządzanie krótkich raportów dziennych dla instytucji wysyłającej – Polish Academy of Social Sciences and Humanities z przebiegu krótkiego szkolenia dla pracowników organizacji partnerskich,

– wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie mobilności i przesyłanie ich do koordynatora projektu z org. koordynującej (za pośrednictwem Formularza Google),

– gromadzenie materiałów ze szkolenia w celu ich późniejszego wykorzystania podczas prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

– uczestnictwo w działaniach na rzecz wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej projektu,

– uczestnictwo w formach przygotowanie kulturowego ustalonych w porozumieniu z partnerem zagranicznym

po mobilności:

– realizacja zadań  przydzielonych przez koordynatora projektu, dot. prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

– upowszechnianie rezultatów mobilności (udział w wydarzeniach upowszechniających organizowanych przez organizację), w tym dzielenie się uzyskaną wiedzą z innymi pracownikami w instytucji partnerskiej, nie uczestniczącymi w szkoleniu

– sporządzenie indywidualnego raportu z odbytej mobilności (do 10 dni po zakończeniu mobilności) oraz przesłanie go do org. koordynującej

– sporządzenie raportu wymaganego przez Narodową Agencję w terminie przez nią określonym (przesłanie potwierdzenia sporządzenia raportu do org. koordynującej).

Rekrutacja do projektu:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w „Regulaminie rekrutacji”. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 2) a następnie przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów (w formacie PDF) na adres: rektorat@passhlondyn.eu (ww. dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej Polish Academy of Social Sciences and Humanities) lub złożyć osobiście w sekretariacie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20. 05. 2021 roku o godz. 15.00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl