KOLEJNE BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli w ramach projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+.
W ostatnim czasie powstały cztery kolejne kursy:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? cz. 2
Celem kursu jest uświadomienie wagi posiadania szeregu kompetencji zawodowych nauczycieli, wpływających na jakość kształcenia i jego efekty. Poznanie sposobów organizacji zajęć, rozwijających samodzielność uczniów w twórczej współpracy. Wskazanie przykładów tworzenia uczniom warunków do zdobywania  wiedzy i umiejętności kształtujących kompetencje kluczowe.  
2. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły.
Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu agresji, klimatu społecznego szkoły i związku między nimi.
3. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów.
Celem kursu jest zapoznanie ze współczesnym rozumieniem pojęcia rozwoju zawodowego i planowania kariery (life design) oraz z zjawiskami i procesami współistniejącymi: kariera, samoświadomość zawodowa, adaptacja zawodowa, gotowość zawodowa; poznanie roli szkoły i nauczycieli w rozwoju zawodowym ucznia w ujęciu psychologii humanistycznej i koncentracji na zasobach osobistych ucznia; budowanie umiejętności obserwowania, nazywania umiejętności wykazywanych przez ucznia; rozwój umiejętności nauczycieli polonijnych w pogłębianiu samoświadomości i kształtowaniem tożsamości zawodowej w kontekście wzbogacania kompetencji językowych ucznia.
4. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej.
Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania teorii inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej.
Ogólnie jest już dziewięć kursów. Poza najnowszymi ciągle można zapisywać się na pozostałe:
1. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie? cz. 1
Celem kursu jest zapoznanie z koncepcjami i założeniami współczesnej szkoły w Polsce i szkoły polonijnej. Podniesienie jakości kształcenia poprzez dostosowanie  metod pracy będących wsparciem dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.
2. Kierowanie placówką edukacyjną.
Głównym celem kursu jest ukierunkowanie uwagi na funkcje zarządzania, doskonalenie ról i umiejętności kierowniczych wspierających menedżerów w ich codziennej pracy, zidentyfikowanie preferowanych stylów kierowania i uwrażliwienie na konieczność elastycznego, dostosowanego do poziomu rozwoju placówki edukacyjnej danego stylu zarządzania.
3. Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi cz. 1
Głównym celem zajęć jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu obsługi platformy e-learningowej i narzędzi cyfrowych.
4. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków?
Głównym celem kursu jest poznanie aktywizujących metod nauczania w nauce języka polskiego,  jako odziedziczonego, drugiego. 
5. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela.
Głównym celem zajęć jest podniesienie wiedzy na temat ryzyka wypalenia zawodowego oraz kompetencji w zakresie przeciwdziałania zjawisku wypalenia.