IDEALNA PROPOZYCJA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICĄ, KTÓRE CHCĄ UKOŃCZYĆ LICEUM W POLSCE

Podpisaliśmy kolejną umowę o współpracy z polską instytucją. Tym razem z Zaocznym Liceum dla Dorosłych w Lubichowie oraz Firmą Edukacyjną Lubichowianka. Dzięki temu oferujemy osobom mieszkającym za granicą możliwość ukończenia polskiego liceum (w formie nauki zdalnej). Poza opłatą administracyjną szkoła jest bezpłatna.

Polonia mieszkająca poza granicami Polski bardzo często szuka możliwości ukończenia polskiej szkoły z polską maturą lub możliwości dokończenia wcześniej rozpoczętej nauki w Polsce. Właśnie dla takich osób szkoła proponuje ofertę możliwości kontynuacji lub ukończenia polskiego liceum z uprawnieniami szkoły publicznej mieszkając poza granicami Polski.

Oferta łączy w sobie konsultacje zbiorowe z udziałem nauczyciela jaki konsultacje przy zastosowaniu nowoczesnych technik nauczania i uczenia się na odległość – e-learning

PROGRAM

Program nauczania w Liceum opracowany został na podstawie Podstawy Programowej dla Liceum Ogólnokształcącego określonej przez MEN.

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy (angielski), matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.

Podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów są egzaminy przeprowadzane pod koniec semestru. W trakcie roku szkolnego uczniowie muszą także złożyć prace pisemne na tematy określone przez nauczycieli.  

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie, dla osób chętnych szkoła przeprowadza Państwowy Egzamin Maturalny przeprowadzany w siedzibie Liceum w Lubichowie. Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy, mogą mieszkać za granicą a nauka nie koliduje z ich obowiązkami zawodowymi.

Zajęcia edukacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu  w weekendy przy pomocy platformy e-learningowej (samodzielna nauka przed komputerem).

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA NAUKA

Konsultacje zbiorowe, czyli zajęcia odbywają się z udziałem nauczyciela natomiast konsultacje indywidualne – słuchacz korzysta z platformy e-learningowej na której przygotowane są przez nauczycieli pakiety materiału do samodzielnej nauki i przyswaja samodzielnie a następnie wykonuje zalecone ćwiczenia. Niezależnie od czasu obowiązkowych konsultacji słuchacz będzie mógł się kontaktować z nauczycielem w dogodnym dla siebie czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub platformy e-elearningowej w formie czatu. Każdy ze słuchaczy będzie posiadał swoje indywidualne konto.

Podstawowymi formami działalności szkoły są:

 1. Konsultacje indywidualne proporcjonalnie, przedmiotowo jednak w wymiarze nie większym niż 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze;
 2. Konferencje instruktażowe, nie mniej niż 2 w semestrze, pierwsza na początku semestru, druga przed sesją egzaminacyjną
 1. Do pracy własnej jako dodatkowe wspomaganie poza zajęciami zaocznymi wprowadza się dla słuchaczy możliwość korzystania z platformy edukacyjnej i konsultacji przez Skype.
 2. Ukończenie szkoły następuje po zdaniu egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania.
 3. Po ukończeniu szkoły, słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Słuchacze

O przyjęcie do pierwszej klasy, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej.

Warunkiem wpisania na listę słuchaczy Szkoły jest złożenie odpowiednich dokumentów: oryginału lub odpisu ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, bądź zasadniczej szkoły zawodowej, kwestionariusz osobowy, podanie, trzy zdjęcia.

Ocenianie

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania uwzględniających tę podstawę i odbywa się w ramach przedmiotowego systemu oceniania.
 2. Nauczyciele na początku każdego semestru opracowują i informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy oraz trybie poprawiania ocen.
 3. Oceny są jawne. Na prośbę słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę i udostępnia do wglądu sprawdzone i ocenione prace.
 4. Oceniane są:
 • prace kontrolne, ćwiczenia
 • egzaminy pisemne i ustne.

Egzaminy semestralne:

 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Terminy dodatkowe wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego – najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego odpowiednio nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 3. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów egzaminy semestralne zdaje się ustnie.
 4. Termin egzaminów semestralnych, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, podaje do wiadomości słuchacza nauczyciel na miesiąc przed egzaminem.
 5. Egzaminy semestralne przeprowadzane są w siedzibie szkoły w uzasadnionych przypadkach przez komunikatora Skype.
 6. Egzamin ustny składa się z trzech pytań zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w wyniku losowania.

Matura:

Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest dobrowolne.  Każdy Słuchacz sam decyduje czy chce zakończyć naukę na ukończeniu szkoły średniej, czy uzyskać egzamin dojrzałości. Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego zdaje następujące przedmioty: Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowy:

 • Język polski (część pisemna i ustna)  
 • Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna )
 • Matematyka (część pisemna)

Oraz  co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
Absolwent może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego. Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu maturalnego

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

 • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
 • przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Egzamin maturalny jest dodatkowo płatny

OPŁATY:

Przez cały czas trwania nauka w szkole jest bezpłatna. W procesie rekrutacji należy uiścić jednorazowo opłatę 40 GBP oraz 70 PLN. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

rektorat@passhlondyn.eu