NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Prawo –  5 letnie jednolite studia magisterskie

Prawo międzynarodowe

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę w instytucjach narodowych i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zajmujących się importem lub exportem.

Prawo Unii Europejskiej

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej zna i rozumie ustawodawstwo europejskie, jest kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE, w instytucjach i spółkach mających powiązania gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej.

Studium Prawa Amerykańskiego

Absolwent studiów na kierunku Prawo, który jednocześnie ukończył Studium Prawa Amerykańskiego, zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów Zjednoczonych. Posiada kompetencje, aby swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących amerykańskiego rynku pracy, prawa gospodarczego, finansowego i cywilnego. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, a także w podmiotach gospodarczych i instytucjach w każdym kraju, mających powiązania z podmiotami za Atlantykiem.

Prawo pracy

Absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce i Europie.

Pedagogika 5 letnie jednolite studia magisterskie:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika specjalna

Resocjalizacja z socjoterapią

Opis studiów

Spektrum autyzmu

Opis studiów

Oligofrenopedagogika

Opis studiów

Surdopedagogika

Opis studiów

Tyflopedagogika`

Opis studiów

Pedagogika studia I stopnia (licencjackie):

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Opis studiów

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis studiów

Doradztwo zawodowe i personalne

Opis studiów

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Opis studiów

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Opis studiów

Pedagogika studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Opis studiów

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis studiów

Doradztwo zawodowe i personalne

Opis studiów

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Opis studiów

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Opis studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych, zdalnie, bez konieczności przyjazdu do Londynu. 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia polskiej uczelni
z akredytacją w Polsce, dodatkowo dyplom Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London. 

Na studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunkach Pedagogika specjalna i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni.

W pierwszym etapie rekrutacji (do 30 września)  kandydat na studia wypełnia i składa  (mailem) następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

2. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia skan świadectwa dojrzałości;

3. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@passhlondyn.eu do dnia 30 września 2020 roku.